Wiadomości

Aktualizacja projektów planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych


Rynek gazu: Aktualizacja Wytycznych do opracowania projektów planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych.

Prezes URE zaktualizował Wytyczne dla OSD gazowych dotyczące projektów planów rozwoju. Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie w ubiegłym roku nowelizacji Prawa energetycznego jak również z konieczności corocznej aktualizacji okresów uwzględnianych w planach.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zaimplementowała do polskich regulacji szereg aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym tzw. dyrektywę rynkową. Dzięki znowelizowanym przepisom polski rynek energii ma być bardziej konkurencyjny i otwarty na zmiany, jakim podlega energetyka w dobie transformacji. Ustawa zmienia też zakres oraz sposób opracowywania aktualizacji planów rozwoju przedkładanych Prezesowi URE do uzgodnienia w 2024 r. i latach kolejnych.

Celem Wytycznych i zaleceń Prezesa URE jest z jednej strony - ułatwienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się dystrybucją paliw gazowych realizacji ich ustawowego obowiązku, z drugiej zaś - usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawie uzgodnienia planów rozwoju.

Wytyczne przygotowano dla dwóch grup operatorów systemów dystrybucyjnych

Zalecenia i Wytyczne mają zagwarantować jednolitą formę planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych. Co ważne, zostały one przygotowane odrębnie dla dwóch grup operatorów systemów dystrybucyjnych.

Na potrzeby realizacji obowiązku uzgadniania przez przedsiębiorców projektów planów rozwoju z Prezesem URE, przyjęto następujący podział:

  • duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego,
  • mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego.

Uwzględniając powyższe, Wytyczne i zalecenia obejmują:

  1. ramowy wzór projektu planu rozwoju,
  2. objaśnienia do ramowego wzoru projektu planu rozwoju,
  3. formularze tabelaryczne dedykowane odrębnie: dla dużego oraz dla małego OSD.

 

Rozszerzony zakres przedstawiania danych

Dla projektów planów rozwoju opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych, w nowych przepisach przewidziano rozszerzenie zakresu informacji przedstawianych w ramach projektu planu. Plan rozwoju, w obecnym stanie prawnym, powinien obligatoryjne obejmować m.in. także:

  • wraz z przewidywanym sposobem finasowania inwestycji – dodatkowo również wyodrębnioną część dotyczącą zakresu i sposobu wykorzystania środków finasowania innych niż taryfa;
  • wraz z przewidywanymi przychodami niezbędnymi do realizacji planów – dodatkowo również wyodrębnioną część dotyczącą przyznanych subwencji, dotacji, pożyczek bezzwrotnych lub wsparcia w innej formie, pozyskanego lub możliwego do pozyskania z krajowych, unijnych i międzynarodowych funduszy lub programów;
  • cele oraz przewidywane efekty poszczególnych przedsięwzięć ujmowanych w planie.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych może uwzględnić w planie rozwoju Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych. W takim przypadku, planowany harmonogram inwestycji będzie obejmował wyodrębnioną część dotyczącą kierunków rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zmieniła również procedurę uzgadniania projektów planu rozwoju: obecnie Prezes URE działa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii.

Wniosek o uzgodnienie projektu planu rozwoju należy przesłać:

  1. na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP albo
  2. w formie papierowej na adres:

       Urząd Regulacji Energetyki
       Departament Rynku Paliw Gazowych
       ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

W przypadku wysyłki w formie papierowej, projekt planu rozwoju należy wysłać również w wersji elektronicznej (odpowiednio w formacie: Word, Excel) na adres: drg@ure.gov.pl.

                                                                                                            ***

Na stronie internetowej URE w zakładce „Paliwa gazowe – Plany rozwoju” znajdują się zaktualizowane Wytyczne dotyczące opracowania projektów planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych.

Źródło: URE

Wróć