Wiadomości

Bezpieczny pieszy - 257 projektów zwiększających bezpieczeństwo


Zwiększamy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Ponad 71 mln zł – taką łączną kwotę dofinansowania z funduszy europejskich otrzymają gminy na realizację projektów wyłonionych w konkursie „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Konkurs, ogłoszony w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jest uzupełnieniem kampanii społecznych prowadzonych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKRBRD).

Pozytywną ocenę otrzymało 257 projektów, które dotyczyły wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych to prawie 84 mln zł. Do 21 marca 2023 r. 71 beneficjentów podpisało już umowy o dofinansowanie.

W konferencji prasowej, która odbyła się 23 marca 2023 r., podczas której zaprezentowano wybrane zgłoszenia, wzięli udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Działania rządu zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach opierają się na trzech filarach: to inwestycje, edukacja i legislacja. Dzisiaj mówimy o tych pierwszych dwóch komponentach. Cieszę się, że różne podmioty mogą uzyskiwać wsparcie na projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko ze środków krajowych – jak w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ale i ze środków europejskich – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Osiągnęliśmy wiele w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii liczba ofiar wypadków spadła poniżej 2000, a nawet poniżej 1900. To sukces, ale nie wolno nam się zatrzymać. Naszym wielkim zadaniem jest dalsza poprawa warunków widoczności na przejściach dla pieszych, jeszcze lepsza ochrona niechronionych uczestników ruchu drogowego i edukacja – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Istotnym warunkiem wyboru była możliwość realizacji projektów do końca 2023 r. Zakres konkursu obejmował rozwiązania z inżynierii ruchu oraz edukacji komunikacyjnej, które są możliwe do szybkiego wprowadzenia, takie jak:

 • wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie, wyniesienie przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów;
 • azyl dla pieszych;
 • ogrodzenie/balustrada; próg wyspowy, płytowy, listwowy;
 • wyświetlacz prędkości;
 • wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) dla pieszych lub rowerzystów;
 • sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych;
 • miasteczko rowerowe stacjonarne lub mobilne;
 • miasteczko ruchu drogowego;
 • symulator przejścia dla pieszych (przeznaczony do edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych).

Doposażenie placówek edukacyjnych w pomoce do nauki zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania szkoły to działania wpisujące się w aktualne potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.

Nie tylko budowa dróg

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oprócz budowy nowych dróg, wspiera szereg inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szeroka gama inwestycji obejmuje m.in.:

 • likwidację miejsc szczególnie niebezpiecznych w ruchu drogowym,
 • doposażenie jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne),
 • organizację kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym, które wynikają m.in. z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, jak i nowelizacja ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym to działania nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Tylko kompleksowe rozwiązania gwarantują poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnej grupy – pieszych i rowerzystów.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Wróć