Wiadomości

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów


Informujemy, iż wobec upłynięcia terminu na złożenie wniosków o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych i określenia kodów CN dla poszczególnych rodzajów produktów paliwowych, zwracamy Państwa szczególną uwagę na potrzebę dochowania należytej staranności w bieżącej weryfikacji Państwa kontrahentów.

Podmioty, które nie dochowały obowiązku złożenia wniosku o taką zmianę koncesji utraciły z dniem 17 stycznia 2017 r. prawo wykonywania działalności koncesjonowanej, a prowadzenie z takimi podmiotami współpracy może skutkować bardzo negatywnymi sankcjami.

Rekomendujemy więc bieżącą weryfikację rejestrów i wykazów podmiotów koncesjonowanych zawartych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, które mają być uaktualniane każdego dnia. Rejestry i wykazy są dostępne pod poniższymi linkami:

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestry-i-wykazy-konce oraz

http://bip.ure.gov.pl/bip/form/13,Rejestr-podmiotow-przywozacych.html

Rejestry i wykazy mogą jednak zawierać informacje nieaktualne lub nieprawdziwe, stąd też sugerujemy uzyskać dodatkowo od każdego z kontrahentów kopii wniosku wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki lub potwierdzenia nadania przesyłki listem poleconym oraz oświadczenia, iż złożył on w terminie, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych oraz kodów CN.

Przypominamy, iż obowiązek złożenia wniosku dotyczył wszystkich koncesjonariuszy.

Wróć