Wiadomości

GAZ-SYSTEM S.A. w nowej organizacji unijnej ENTSOG

Operatorzy europejskich systemów przesyłowych, w tym GAZ-SYSTEM S.A., powołali organizację European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), której powstanie jest kamieniem milowym w implementacji legislacji dotyczącej wewnętrznego rynku energii UE zawartej w tzw. "Trzecim Pakiecie Energetycznym" ("Third Energy Package").

Podstawą powołania organizacji ENTSOG jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. GAZ-SYSTEM S.A. wraz z Operatorami Systemów Przesyłowych (OSP) z krajów Unii Europejskiej będzie współpracować w ramach nowo powstałej organizacji promując dokończenie budowy wewnętrznego rynku gazu ziemnego i transgraniczny obrót tym surowcem oraz zapewnienie optymalnego zarządzania i eksploatacji sieci przesyłowej gazu ziemnego, w tym jej właściwego rozwoju technicznego.

Zadaniem ENTSOG będzie także opracowywanie kodeksów sieci w obszarach zdefiniowanych przez ww. Rozporządzenie. Będą one obejmować m.in. zasady:
bezpieczeństwa i niezawodności sieci, przyłączenia do sieci, dostępu stron trzecich, wymiany danych i rozliczeń, interoperacyjności, alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami, wymiany handlowej, przejrzystości, bilansowania, a także procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych.

ENTSOG będzie przyjmować m.in. niewiążący dziesięcioletni plan rozwoju sieci systemu przesyłowego o zasięgu wspólnotowym (Ten Year Network Development Plan - TYNDP) wraz z europejską prognozą dotyczącą dostaw (co dwa lata), zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami systemów przesyłowych z UE oraz krajów trzecich, a także regionalny plan inwestycyjny (co dwa lata).

Przygotowując kodeksy sieci, projekt planu rozwoju sieci oraz roczny program prac, organizacja ENTSOG będzie prowadzić, w sposób otwarty i przejrzysty, rozległe konsultacje z udziałem wszystkich właściwych uczestników rynku.

Siedzibą European Network of Transmission System Operators for Gas jest Bruksela. Obecnie organizacja liczy 31 członków z 21 krajów. Generalnym Menedżerem nowej organizacji został Vittorio Musazzi ze Snam Rete Gas.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM S.A.


źródło: Gaz-System SA

Wróć