Strefa przedsiębiorcy

11 grudnia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek informowania o paliwach alternatywnych


PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Klimatu z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem (Dz.U. z 10 września 2020 r. poz. 1560)

Do formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa typu gazowego wykorzystywanego do napędu pojazdu oraz do oznakowania miejsc tankowania takim paliwem - w tym stacji gazu ziemnego i znajdujących się na nich punktów tankowania - stosuje się identyfikator w kształcie rombu o kącie 90°, w środku którego zamieszcza się symbol w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle. Symbol ten oznacza się w przypadku:

  • gazu płynnego - skrótem „LPG”,
  • sprężonego gazu ziemnego, w tym pochodzącego z biometanu - skrótem „CNG”,
  • skroplonego gazu ziemnego, w tym pochodzącego z biometanu - skrótem „LNG”,
  • wodoru - skrótem „H2”.

Do formułowania i udostępniania informacji o rodzaju biopaliwa ciekłego typu oleju napędowego wykorzystywanego do pojazdu samochodowego oraz do oznakowania miejsc tankowania takim biopaliwem ciekłym stosuje się identyfikator w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol „BX” w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle. W tym przypadku X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów wyrażoną w procentach objętościowych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawowych.

Wzory identyfikatorów określono w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia, tj. 11 grudnia 2020 r. -z wyjątkiem przepisu, który wejdzie w życie 20 marca 2021 r.

Fot. arch. Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

Wróć