Wiadomości

KIG przeciwko inflacji przepisów

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia zmiany proponowane przez resort do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ocenie KIG niezwykle ważne jest stosowanie przejrzystych zasad w procesie stanowienia prawa,  tak aby zmiany były czytelne dla wszystkich oraz nie prowadziły do inflacji przepisów. Sposób, w jaki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zmiany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zdaje się tym zasadom przeczyć. Nie można bowiem w sposób pozytywny ocenić przekazania do konsultacji społecznych równolegle dwóch projektów zakładających nowelizację tej samej ustawy w drodze odrębnych aktów prawnych. Za niezbędne uznać należy połączenie prac nad obiema nowelizacjami, zwłaszcza że oba projekty przygotował ten sam departament w resorcie pracy.

Odnosząc się do samych propozycji zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, za pozytywne eksperci KIG uznają przywrócenie obowiązywania przepisu art.103a, zgodnie z którym prawo do emerytury ulegać będzie zawieszeniu w przypadku kontynuowania przez emeryta zatrudnienia. KIG popiera również propozycje zmian w zasadach ustalania podwyższenia świadczenia emerytalnego do wysokości najniższej emerytury w przypadku osób, którym przysługują również świadczenia z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. Zdaniem KIG w ramach emerytur z tzw. nowego systemu emerytalnego powinny zgodnie z propozycją resortu pracy obowiązywać zasady tożsame do tych stosowanych w ramach starego systemu.

Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej propozycja wprowadzenia nowych zasad obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy przy zastosowaniu renty minimalnej oceniona powinna zostać pozytywnie. Stosowanie obecnie obowiązujących rozwiązań opartych na zasadach z starego systemu w stosunku do osób podlegających systemowi emerytur kapitałowych oznaczać może bowiem zaistnienie sytuacji, w której świadczenie rentowe będzie wyższe, a tym samym bardziej atrakcyjne od emerytalnego, do czego nie można dopuścić.

Krajowa Izba Gospodarcza popiera również propozycje uchylenia przepisów uzależniających wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy lub niepełnosprawności od wysokości przychodów osiąganych z tytułu pracy zarobkowej. Wejście w  życie powyższej zmiany powinno pozytywnie wpłynąć na zwiększenie grona osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, co w systemie kapitałowym ma zasadnicze znaczenie dla wysokości przyszłych emerytur.

Zdaniem KIG negatywnie ocenić należy propozycje zwiększenia wysokości rent rodzinnych, głównie wdowich. Pobieranie świadczeń rodzinnych w zbyt wysokim wymiarze negatywnie wpływać będzie bowiem na aktywność zawodową kobiet.

(zp)

Źródło: KIG

Wróć