Prawo

Kolejne przedłużenie tarczy antyinflacyjnej


 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw.
 • Będzie ono obowiązywało do 30 czerwca 2023 r.
 • To kolejne przedłużenie aktualnie obowiązującej do końca roku tarczy antyinflacyjnej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przedłużają rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej do 30 czerwca 2023 r. Oznacza to dalsze czasowe wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z deklaracją wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy głównym celem tego aktu jest: „doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie”.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Ordynacji podatkowej, ustawie – Prawo bankowe, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie o komornikach sądowych, ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową oraz w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należy zaliczyć:

 1. modyfikację definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych;
 2.  wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych;
 3.  wprowadzenie szczególnych zasad określania właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach dotyczących uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą i podlega już obowiązkowi rejestracyjnemu, jako podmiot wysyłający;
 4.  doprecyzowanie regulacji normującą właściwość miejscową organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych;
 5.  przesądzenie o tym, że System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych jest niedostępny, jeżeli nie ma możliwości przesyłania do niego dokumentów lub informacji, przy jednoczesnym upoważnieniu ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w jakich uznaje się, że jest on niedostępny;
 6.  modyfikację definicji legalnej standardowego zbiornika;
 7.  doprecyzowanie przepisu zwalniającego drobnych producentów wina i napojów fermentowanych z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym;
 8. wskazanie expressis verbis, że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia;
 9. wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2029 r., zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³;
 10. przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych;
 11. przedłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym;
 12.  przedłużenie do dnia 30 czerwca 2025 r. okresu, w którym Szef KAS może ograniczyć liczbę podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań KAS.  

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące:

 1.  opłaty głównej, której podlega zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz terminu zapłaty podatku;
 2.  zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 15-dniowym;
 3.  przesunięcia do 1 stycznia 2024 r. daty stosowania przepisów statuujących zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym;
 4.  modyfikacji zasad składania deklaracji podatkowych oraz zapłaty akcyzy w przypadku ubytku lub całkowitego zniszczenia określonych wyrobów akcyzowych;
 5.  okresu obowiązywania wiążących informacji stawkowych wydanych przed dniem 1 stycznia 2023 r.;
 6.  rozszerzenia katalogu sytuacji, w której nie obowiązuje tajemnica bankowa;
 7.  opłaty paliwowej;
 8.  obowiązku przekazywania organom KAS przez agentów rozliczeniowych informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego;
 9.  upoważnieniu ministra finansów do przekazania w 2022 r. Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, w latach 2021 i 2022, akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem:

1)     art. 17, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 7 lipca 2022 r.;

2)     art. 10, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3)     art. 1 pkt 30, art. 3, art. 4 pkt 2–4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 pkt 1, art. 14, art. 15 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

4)     art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 21 ust. 3 pkt 5, pkt 15 i pkt 24, art. 2 oraz art. 16 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

 

Szczegóły: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2707

 

Źródło: Ministerstwo Finansów/Prezydent.pl

Wróć