Prawo

Konsultacje projektu planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru


Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazał do konsultacji projekt planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T.

Stanowisko operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, gazowych i wodoru powinno zawierać ocenę technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia punktów ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru we wskazanych lokalizacjach. Ocenę technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia należy wpisać do załączonego formularza (Formularz). W jednym formularzu należy się odnieść do jednej lokalizacji z Projektu Planu.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, gazowych i wodoru proszeni są o przesyłanie stanowisk do projektu planu w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Stanowisko należy przesłać do właściwego terenowo Oddziału GDDKiA, zgodnie z planowaną lokalizacją stacji ładowania, gazu ziemnego lub punktu tankowania wodoru. Dane kontaktowe Oddziałów GDDKiA dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.gddkia.gov.pl w zakładce ODDZIAŁY.

Źródło: GDDKiA (op.pb)

Wróć