Wiadomości

Lotos zaoszczędził 722,5 mln zł

Oszczedność ta jest efektem realizacji Pakietu Antykryzysowego, który uruchomiono 10 lutego 2009 roku. To również rezultat skutecznej komunikacji z pracownikami, która przyczyniła się do znacznego wzrostu ich zaangażowania w realizację projektów oszczędnościowych i proefektywnościowych - poinformował koncern.

Oprócz samego pakietu, który pierwotnie miał przynieść 390 mln zł oszczędności, zarząd Grupy LOTOS S.A. zawarł z radą pracowników oraz wszystkimi organizacjami związkowymi porozumienie dotyczące zamrożenia płac.
– To porozumienie było wówczas ewenementem w skali całego kraju. Dzięki sprawnej komunikacji z pracownikami i ich przedstawicielami, wspólnie podejmowaliśmy skuteczne decyzje dotyczące dalszego rozwoju firmy – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A. – Naszą odpowiedzią na globalny kryzys gospodarczy, było wprowadzenie Pakietu Antykryzysowego. Wtedy, to rozwiązanie wydawało się drastyczne, dziś w pełni widać skuteczność tej decyzji - powiedział.     

Mimo zakończenia realizacji Pakietu Antykryzysowego z końcem 2009 r., w tym roku LOTOS zakłada powtórzenie efektu wdrożonych programów efektywnościowych w 100 proc. (w 2009 r. dały 161,5 mln zł) oraz uzyskanie co najmniej 50-proc. rezultatu programów oszczędnościowych (w 2009 r. dały 91 mln zł). Od samego początku głównym założeniem pakietu była redukcja kosztów, do poziomu tych które są absolutnie niezbędne, co pozytywnie wpłynęło na podniesienie płynności spółki. Stąd największe wartości uzyskano poprzez ograniczenie inwestycj - czytamy w komunikacie biura prasowego Grupy. Na koniec ub.r. ich udział w całości uzyskanych efektów wyniósł ok. 65 proc. Najlepsze wyniki w tej kategorii wygenerowały spółki Petrobaltic, Grupa Lotos S.A. oraz Lotos Paliwa. Dodatkowo, w ramach realizacji Pakietu Antykryzysowego, intensyfikacji uległy działania systemowe – sprzyjające optymalizacji, poprawie efektywności i zwiększeniu bezpieczeństwa realizacji poszczególnych zadań. W tej grupie najistotniejszymi działaniami były programy doskonałości operacyjnej, wzrostu wartości, kontrolingu, zarządzania aktywami oraz zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Wśród projektów proefektywnościowych największe korzyści - bo aż 28,7 mln zł - przyniosła realizacja programu doskonałości operacyjnej – realizowanego w obszarze segmentu operacyjnego Grupy Lotos. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych (APC, PIMS) możliwe było dokonywanie bardzo korzystnych przesunięć w kierunku produkcji najcenniejszych frakcji, co miało bezpośrednie przełożenie na poziom marży rafineryjnej całego przedsiębiorstwa - podsumowuje wyniki koncern.

Podczas realizacji Pakietu Antykryzysowego podjęto szereg działań, których stosowanie w przyszłości przyczyni się do optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności grupy kapitałowej LOTOS. Do najważniejszych zaliczyć można m.in. obniżkę kosztów poprzez standaryzację i wykorzystanie efektu skali, weryfikację częstotliwości usług kontraktowych, renegocjację cen lub zmianę dostawców usług obcych, zastąpienie części wykonywanych usług własnymi zasobami, przeniesienie w zawieranych umowach kosztów i ryzyk na kooperantów.
Obecnie całość działań związanych z realizacją Pakietu Antykryzysowego koordynuje pion kontrolingu. Wiele z jego rozwiązań uwzględniono przy definiowaniu zadań budżetowych na 2010 r. Inne są kontynuowane, lub poszerzany jest zakres ich działań. Dotyczy to zwłaszcza działań proefektywnościowych. Kolejnym istotnym osiągnięciem jest pozytywne zaangażowanie się pracowników w realizację celów pakietu. Dowodem były zgłaszane przez nich inicjatywy, skutkujące lepszymi wynikami całych segmentów. jak podkreslono w komunikacje prasowym: w lutym 2010 roku na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem działania podjęte w ramach Pakietu Antykryzysowego były potrzebne”, 79 proc. pracowników Grupy Lotos S.A. odpowiedziało twierdzaco.  

Przypomnijmy: Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotosu po czterech kwartałach ubr. przekroczyły 14,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 883 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie 424 mln zł. Dzięki efektywnej realizacji Programu „10+” moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3 proc. To o blisko 3 punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
 
 
(bp)


źródło: biuro prasowe Grupy Lotos

Wróć