Wiadomości

Lotos zmienił model raportowania

Grupa LOTOS opublikowała Raport Roczny za 2009 r. Wydawnictwo nosi tytuł „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+” i jest pierwszym tzw. raportem zintegrowanym. W jednej publikacji kompleksowo zaprezentowano wyniki, podejście do zarządzania oraz plany we wszystkich aspektach działania koncernu: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.


Od dwóch lat Grupa Kapitałowa LOTOS działa zgodnie z przyjętą przez zarząd strategią społecznej odpowiedzialności, która wspiera realizację celów biznesowych. Przenikanie się i ścisłe powiązanie tych obszarów wpłynęło na decyzję o zmianie modelu raportowania na taki, który spójnie zaprezentuje odbiorcom nasze dokonania i uwarunkowania działalności. Raport ukazuje zatem zarówno wyniki gospodarcze, jak i w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i odpowiedzialności za produkt. Wynika to z naszego przekonania, że na pozyskanie zaufania otoczenia, w tym rynku kapitałowego, wpływ ma nie tylko ocena kondycji finansowej spółki, ale i tego, jak firma podchodzi do swoich szans i ryzyk w obszarze społecznym czy zrównoważonego rozwoju. Ma to też związek z kryteriami, jakie stosują przy ocenie firmy inwestorzy działający na bardzo rozwiniętym na świecie rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych, tzw. Socially Responsible Investment –uzasadnił decyzję Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos S.A.
Zarząd Grupy Lotos podjął decyzję o zintegrowaniu, począwszy od tego roku, dwóch dotychczas niezależnie ukazujących się raportów spółki, tj.:
1.     raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
2.     raportu społecznego zawierającego skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe przygotowane zgodnie z Ramowymi wytycznymi raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI).
 
Decyzja o zmianie modelu raportowania została podjęta po przeprowadzeniu przez spółkę badania opinii kluczowych interesariuszy na temat dotychczasowego kształtu komunikacji z otoczeniem. Celem zmiany jest dostarczenie maksimum wiedzy na temat całokształtu działalności firmy, przy jednoczesnym zastosowaniu uznanych na świecie, obiektywnych i miarodajnych standardów sprawozdawczości.
 Decyzja ma także związek z uwzględnieniem w 2009 r. Grupy Lotos w składzie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 
– Na zmianę formuły prezentowania raportów rocznych miało wpływ nasze dążenie do stałego doskonalenia komunikacji Grupy Lotos z interesariuszami, co wynika z założeń strategii społecznej odpowiedzialności oraz trendów, jakie obserwujemy na rynku międzynarodowym. Dołożyliśmy starań, by elektroniczna postać Raportu Rocznego 2009 była jak najbardziej przyjazna odbiorcom. Stworzyliśmy możliwość dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach wg okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w Raporcie są zintegrowane z treściami zawartymi w serwisie internetowym spółki, w tym z raportami z poprzednich lat. Odbiorcom zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu. Przyjazność dla środowiska gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku – podkreśla cechy nowego Raportu Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji, administracji i CSR w Grupie Lotos S.A.
 
Ideą przewodnią Raportu Rocznego 2009 jest zrównoważony rozwój, który zakłada prowadzenie przez spółkę działalności w sposób uwzględniający umiejętne korzystanie z zasobów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Koncern odwołał się w opisie działalności do wyzwań i ryzyk, jakie niesie dla niej zbliżające się zakończenie jednej z największych w Europie inwestycji, tj. Programu 10+.
 

 


źródło: biuro prasowe Grupy Lotos

Wróć