Wiadomości

Materiały budowlane użyte do budowy węzła Sośnica są prawidłowej jakości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ramach prowadzonych prac związanych z budową nasypów na węźle wykorzystywane były dodatki uszlachetniające w postaci przetworzonej pochodzące z odpadów produkcyjnych m.in. z elektrowni Rybnik, takich jak UTEX, SILMENT, GEO-UTEX i SOLITEX, które zostały zaakceptowane i poosiadają stosowne dokumenty na ich zastosowanie w budownictwie. Zostały one użyte w następujących warstwach:
* do osuszania warstw nasypów użyto spoiwo SOLITEX posiadające Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i Atest Higieniczny,
* do stabilizacji  gruntu rodzimego użyto spoiwo cementowo-puculanowe SILMENT CQ-15 i CQ-25 posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM i Atest Higieniczny,
* do wykonania warstw nasypów użyto  GEO-UTEX A2 posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM i Atest Higieniczny  stanowiący mieszankę łupka przywęglowego nieprzepalonego z popiołami lotnymi.
Powyższe prace wykonywane były na bazie zatwierdzonych przez nadzór inwestorski  (konsorcjum Arcadis i Mott Mc Donald) materiałów i zgodnie z zatwierdzoną przez nadzór technologią. Prace związane z wykonaniem powyższych robót wykonywane były przez firmę J&P AVAX, tj. generalnego wykonawcę, bez udziału podwykonawców. Zgodnie z projektem warstwy konstrukcyjne autostrady położone są na warstwie technologicznej i mrozoochronnej. Natomiast lokalnie zastosowana warstwa stabilizacji gruntu spoiwem stanowi górną warstwę podłoża w wykopie (pod warstwą mrozoochronną).
Zgodnie z informacją potwierdzoną przez nadzór żadna z warstw budowanej autostrady A-1 nie była wykonana z pyłów.  Zastosowana mieszanka GEO-UTEX  jest gotowym wyrobem firmy UTEX składającym się z łupka przywęglowego  nieprzepalonego z popiołami lotnymi z elektrowni Rybnik. Natomiast spoiwa SILMENT i SOLITEX są mieszankami cementu i popiołów lotnych, które również są gotowymi wyrobami dostarczanymi od producenta zgodnie z deklaracjami zgodności. Żaden z powyższych materiałów nie wymaga dodatkowego uszlachetniania.
GDDKiA informuje również, że umownym terminem zakończenia budowy węzła Sośnica był 15 lipca 2010 r. Tymczasem węzeł oddano do ruchu 23 grudnia 2009 r. w większości w układzie docelowym, a częściowo w układzie tymczasowym. Oddanie do ruchu wszystkich relacji w układzie docelowym nastąpiło 10 lipca 2010 r. Ostateczne wprowadzenie wszystkich elementów docelowej organizacji ruchu, w tym likwidacja utrudnień na A-4, nastąpiło w dniach 23-24 września 2010r. Obecnie trwają prace związane z nasadzeniem zieleni na węźle, które przewidziane są do zakończenia w listopadzie br.
GDDKiA, jak zawsze w takich przypadkach, deklaruje pełną wolę współpracy z policją w celu wyjaśnienia sprawy i rozwianie ewentualnych wątpliwości związanych z wykorzystaniem konkretnych materiałów budowlanych do budowy węzła Sośnica.

(zp)

Wróć