Strefa przedsiębiorcy

Nowa strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022


34 mld PLN na inwestycje, skumulowany wynik EBITDA w wysokości około 33,7 mld PLN oraz ponad 680 mln PLN na badania, rozwój i innowacje to jedne z głównych założeń nowej strategii PGNiG. Grupa planuje również zwiększenie zdolności produkcyjnych w Norwegii i przyspieszenie rozwoju sieci dystrybucyjnej w kraju, a także wzrost wolumenu sprzedaży gazu na rynkach zagranicznych.

Kluczowe dla podjęcia prac nad nową strategią były czynniki makroekonomiczne – spadek cen ropy i gazu na rynkach światowych, a także rosnąca konkurencja na rynku w Polsce oraz konieczność dywersyfikacji kierunków dostaw gazu po 2022 r.

Zmiany w modelu funkcjonowania naszej Grupy wynikają z chęci lepszego dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Chodzi m.in. o potrzebę dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu oraz rosnącą konkurencyjność rynku w Polsce i stopniowe znoszenie obowiązku zatwierdzania taryf w obrocie gazem podkreśla Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Określone na lata 2017-2022 wytyczne pozwolą nam na zachowanie równowagi celów oraz działań firmy ograniczając ryzyko koncentracji na rezultatach w krótkim horyzoncie czasowym kosztem wyników długoterminowych – dodaje prezes Woźniak.

Źródło: PGNIG (op.pb)

Wróć