Prawo

Obowiązki sprawozdawcze właścicieli stacji paliw po 1 maja


W związku z pojawiającymi się informacjami, że od 1 maja traci ważność 5 rozporządzeń dot. sprawozdawczości obowiązującej branżę paliwową, Ministerstwo Energii informuje:

„Uprzejmie informujemy, że projekty przedmiotowych rozporządzeń są na końcowym etapie prac legislacyjnych. Jednocześnie należy podkreślić, iż zakres obowiązków sprawozdawczych, wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów i gazu ziemnego [...].

W ustawie Prawo energetyczne określono także terminy przedkładania przez przedsiębiorców sprawozdań, które przypadają odpowiednio na 14 lub 20 dzień miesiąca, natomiast w przypadku ustawy o zapasach […] jedno z rozporządzeń, o których mowa, kierowane jest do Prezesa ARM (nie przedsiębiorców), natomiast termin przedkładania deklaracji o wielkości przywozu, tworzonych i utrzymywanych zapasach i wysokości opłaty zapasowej przypada na 20 dzień miesiąca.

W tym kontekście należy wskazać, iż rozporządzenia mają jedynie techniczny charakter, polegający na określeniu wzoru formularzy, w oparciu o które przedsiębiorcy mogą przedkładać wymagane ustawami dane, a obowiązki sprawozdawcze nie znikają wraz z przestaniem obowiązywania obecnych rozporządzeń w sprawie wzorów.

Ponadroczny okres funkcjonowania tych rozporządzeń spowodował, że zarówno po stronie przedsiębiorców, jak też urzędów zbierających te informacje, pojawiły się wnioski, których wprowadzenie w znaczący sposób poprawi system zbierania informacji.

Te działania w sumie przyczynią się do poprawy nadzoru nad rynkiem paliw i wzmocnienia efektu walki z tzw. „szara strefą” w obrocie paliwowym. Jednocześnie należy podkreślić, że ME przeprowadziło proces prekonsultacji tych rozporządzeń, a następnie konsultacji w celu uwzględnienia wielu dobrych proponowanych zmian. Te działania wydłużyły nieco proces legislacyjny, ale przyczyniły się do polepszenia jego jakości. Zakres zmian był więc z dużym wyprzedzeniem znany przedsiębiorcom, co oznacza, iż faktyczny zakres niepewności co do przepisów jest niewielki i ogranicza się jedynie do kwestii technicznych.

Przedstawiona w artykule opinia, zgodnie z którą brak rozporządzeń stanowi „furtkę dla szarych paliw”, nie ma więc uzasadnia zarówno w obowiązującym stanie prawnym, jak i rzeczywistym.

Projekty rozporządzeń, po zatwierdzeniu przez Komisję Prawniczą, zostaną przekazane do podpisu Ministra Energii i niezwłocznie skierowane do publikacji”.

Źródło: ME, fot. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Wróć