Wiadomości

Planowana zmiana w paliwowych koncesjach


Obecnie w Ministerstwie Energii trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 

Projektowane rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz wyrobów wraz z ich kodami nomenklatury scalonej (CN), które z uwagi na ich klasyfikację, jako paliwa ciekłe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mają powodować powstanie obowiązku w zakresie uzyskania koncesji lub wpisania do rejestru podmiotów przywożących.

Zdaniem ekspertów Deloitte nałożenie obowiązku koncesyjnego na nowe wyroby może oznaczać dla przedsiębiorców w niektórych przypadkach nie tylko konieczność uzyskania dodatkowego zezwolenia i spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. W świetle obecnych przepisów prawa energetycznego, podmioty, które dokonują produkcji paliw ciekłych bądź obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, w celu uzyskania koncesji, są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Eksperci Deloitte zwracają jednak uwagę, że w obecnym kształcie rozporządzenie budzi pewne wątpliwości interpretacyjne, w jakich sytuacjach przedsiębiorca ma uzyskiwać koncesję, a w jakich wyłącznie rejestrować się jako podmiot przywożący. Powyższe wątpliwości mają szczególnie doniosły charakter z uwagi na możliwe negatywne konsekwencje niepodjęcia właściwych działań przez podmioty zobowiązane na gruncie nowych uregulowań.

W dniu 14 listopada br. w ramach konsultacji społecznych odbyła się konferencja uzgadniająca projekt rozporządzenia. Przedstawiciele różnych branż podczas konsultacji zgłosili liczne uwagi do proponowanego rozporządzenia. Można spodziewać się, że wkrótce Ministerstwo Energii ogłosi kolejny projekt rozporządzenia. Na ten moment nie jest jednak wiadome, w jakim zakresie uwagi przedsiębiorców zgłoszone w procesie konsultacji zostaną wzięte przez Ministerstwo pod uwagę.

Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, czyli od dnia opublikowania finalnej wersji aktu w Dzienniku Ustaw

Źródło: Deloitte (op.pb)

Wróć