Wiadomości

Podsumowanie aktywności Rzecznika MŚP z ostatniego miesiąca


10 maja Rzecznik MŚP zwrócił się do Premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji branży transportu drogowego. Szybko pogłębiający się kryzys bardzo ważnej dla polskiej gospodarki branży przewoźniczej oraz potrzeba pilnej naprawy sposobu, w jaki poprzedni rząd implementował unijny Pakiet mobilności, to tematy wystąpienia Rzecznika MŚP do szefa rządu. Rzecznik MŚP szczególnie mocno akcentuje potrzebę pilnego i dokonanego w dialogu z branżą przeglądu przepisów dotyczących Pakietu mobilności.

13 maja Adam Abramowicz udzielił wywiadu dla Biznes Info. Mówił o problemach, z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy. Rozmawiano nie tylko o składce zdrowotnej czy przejęciu przez ZUS opłaty zasiłku chorobowego od 1. dnia, ale także o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki i o zagrożeniach wynikających ze zbyt wyśrubowanych norm ekologicznych.  „ZUS jest dla małych firm gnębicielem, zabójcą miejsc pracy w Polsce” – powiedział Adam Abramowicz.

W maju Rzecznik MŚP odniósł kolejny sukces w sprawie o zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany zgłoszonej poprzez system CEiDG – spór z urzędem skarbowym został rozstrzygnięty po myśli przedsiębiorcy. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ podatkowy.

Sukcesem zakończyło się także postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu administracji, zainicjowane przez wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji prezydenta miasta w przedmiocie nałożenia trzech administracyjnych kar pieniężnych za złożenie po terminie jednego zgłoszenia o zbyciu pojazdu.

21 maja Adam Abramowicz po raz kolejny zaapelował do Premiera Donalda Tuska o podjęcie pilnego dialogu z branżą przewozową.

Z okazji V Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy w dniach 3-4 czerwca w Zabrzu odbyła się konferencja naukowa, której współgospodarzami byli Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz oraz Prezes katowickiej Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony. W wydarzeniu udział wzięło liczne grono pracodawców, naukowców i ekspertów. Wśród poruszonych tematów znalazły się: bieżąca sytuacja sektora MŚP, bilans 20-lecia polskiej obecności w Unii Europejskiej, perspektywy wprowadzenia KSeF, sens utrzymywania podatku dochodowego, dyrektywa budynkowa. Ważny moment stanowiło wręczenie, na wniosek Rzecznika MŚP, odznak Ministra Rozwoju i Technologii za „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” zasłużonym przedsiębiorcom. Z okazji zbliżającego się zakończenia kadencji Rzecznika Adam Abramowicz uhonorował też wyróżnieniami grupę najbardziej zaangażowanych w działalność Biura Rzecznika przedsiębiorców, naukowców i samorządowców.

6 czerwca Rzecznik MŚP zaapelował do Premiera w sprawie rekompensat dla podlaskich przedsiębiorców. Decyzja rządu o wprowadzeniu na terenach przygranicznych z Białorusią strefy buforowej wiąże się z negatywnymi skutkami dla tamtejszych firm, nie tylko z branży turystycznej. Jak przypomina Adam Abramowicz, rekompensaty takie przyznane zostały przez poprzedni rząd w latach 2021-2022, co pozwoliło wielu firmom przetrwać trudny okres ograniczeń.

Niedługo miną trzy miesiące, odkąd ministrowie finansów i zdrowia przedstawili założenia zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wykorzystał ten czas na szerokie konsultacje w tej sprawie. 6 czerwca przedstawił wynik tych konsultacji Ministrowi Finansów Andrzejowi Domańskiemu. Jak pisze w liście do Ministra Adam Abramowicz „przedsiębiorcy z pełną aprobatą przyjęli propozycję dotyczącą tych, którzy rozliczają się na skali podatkowej. Jest ona zbieżna z zapowiedziami przedwyborczymi obecnego obozu rządowego przywrócenia rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Rozwiązanie to upraszcza system, zapewnia przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej, usuwa konieczność dodatkowych rozliczeń czy prowadzenia ewidencji”. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki i komplikują system. Dlatego Rzecznik MŚP rekomenduje wprowadzenie dla wszystkich przedsiębiorców jednej, ryczałtowej składki zdrowotnej.

W czerwcu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił obszerne uwagi do zgłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu zmian ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Rzecznik podkreśla, że ustawa pociąga za sobą nadmierne koszty i wysiłek organizacyjny, trudne do udźwignięcia przez mniejsze firmy. Jak stwierdza, „obowiązki nałożone projektem dla mniejszych podmiotów mogą stanowić duże wyzwanie organizacyjne oraz finansowe i w takim kontekście przeszkodę w wykonywaniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej”. Zawarte w projekcie nadregulacje w stosunku do dyrektywy NIS 2 kłócą się z zasadą proporcjonalności, a tym samym sprzeczne są z Konstytucją Biznesu.

 

Link do aktualności >>>tutaj<<<

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Wróć