Auto-Flota

Postanowienia Polaków dotyczące klimatu na rok 2019: recykling, mniejsze zużycie energii, mniej odpadów


Polacy są mniej zaniepokojeni zmianą klimatu niż inne narody europejskie

Ankieta EBI dotycząca klimatu wykazała, że Polacy chętnie robią postanowienia związane z ochroną klimatu na 2019 r., obejmujące między innymi recycling, zmniejszanie zużycia energii elektrycznej oraz wytwarzanie mniejszej ilości odpadów.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), we współpracy z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov, opublikował trzecią partię wyników ankiety EBI badającej nastroje obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Nowe wyniki dotyczą przede wszystkim zobowiązań obywateli na rok 2019 oraz sposobu, w jaki postrzegają oni działania podejmowane przez władze państwowe i międzynarodowe instytucje publiczne w celu przeciwdziałania zmianie klimatu. W wynikach uwzględniono też opinie obywateli na temat podziału odpowiedzialności w zakresie powyższych działań.

Jak wynika z ankiety EBI dotyczącej klimatu, 64% Polaków zamierza prowadzić w ciągu najbliższych 12 miesięcy recykling. Jest to najważniejsze ze wszystkich postanowień dotyczących ochrony klimatu – więcej informacji na ten temat przedstawiono na rys. 1. Pozostałe miejsca wśród trzech najważniejszych działań na rzecz klimatu, jakie będą podejmowane w Polsce w 2019 roku, zajęły kolejno zmniejszanie zużycia energii oraz zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów. Wyniki ankiety pokazują też jednak różnice w postawach poszczególnych grup polskiego społeczeństwa: gotowość do recyklingu w 2019 roku wyraziło 61% przedstawicieli młodszego pokolenia (tj. osób w wieku 18–34 lat) i aż 72% osób mających 55 lub więcej lat.

Ankieta wykazała również, że zdaniem Polaków to obywatele są grupą, która powinna odgrywać najważniejszą rolę w walce ze zmianą klimatu, a dopiero na kolejnych miejscach wymieniane były władze państwowe, Unia Europejska oraz przedsiębiorstwa. Zdaniem ponad jednej trzeciej Polaków to właśnie oni sami ponoszą największą odpowiedzialność za działania w tym zakresie (więcej informacji przedstawiono na rys. 2).

Jednocześnie Polacy wykazują się dużym sceptycyzmem w ocenie wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu podejmowanych przez instytucje. O ile 53% mieszkańców Polski uznaje za skuteczne swoje własne działania, o tyle w skuteczność działań podejmowanych przez władze państwowe wierzy zaledwie 25%. Analogicznie jedynie 27% respondentów uważa za skuteczne działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe.

Wnioski z badania przeprowadzonego w Polsce pokrywają się w dużej mierze z odczuciami mieszkańców całej Unii Europejskiej: 31% Europejczyków uważa, że odpowiedzialność za działania w dziedzinie klimatu spoczywa przede wszystkim na obywatelach. Inaczej jest w przypadku mieszkańców innych kontynentów: zdaniem 40% Chińczyków i 25% Amerykanów największą odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ czy Bank Światowy, a dopiero potem obywatele.

Obywatele chcą mieć swój udział w przeciwdziałaniu globalnej zmianie klimatu i uważają, że ich osobisty wkład może być tak samo ważny, jak działania podejmowane przez podmioty publiczne. Wyniki ankiety EBI dotyczącej klimatu wpisują się w kontekst „Marszów dla Klimatu”, które odbyły się niedawno w wielu miastach Europy i potwierdziły znaczną mobilizację do działania wśród mieszkańców.

Emma Navarro (wiceprezes EBI odpowiedzialna za finansowanie działań na rzecz środowiska i klimatu) podsumowała wnioski z ankiety EBI dotyczącej klimatu następująco: „Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że obywatele zdają sobie sprawę ze swojej roli w walce ze zmianą klimatu i są gotowi podjąć w związku z tym konkretne zobowiązania na rok 2019. Zwłaszcza Europejczycy mają bardzo jasną wizję tego, jak według nich powinna wyglądać przyszłość. To bardzo korzystna tendencja, którą przyjmujemy z zadowoleniem w obliczu coraz bardziej palących problemów związanych ze zmianą klimatu. Między tym, co może zaoferować instytucja publiczna taka jak EBI w kwestii działań przyjaznych dla klimatu (tj. w obszarach infrastruktury recyklingu odpadów, transportu publicznego, zielonej energii itd.), a zobowiązaniami obywateli do prowadzenia bardziej przyjaznego dla klimatu trybu życia występuje ogromna synergia. W roku 2019 EBI będzie dokładać jeszcze większych starań, aby utrzymać wysokie tempo działań na rzecz klimatu i podtrzymywać bliskie relacje z obywatelami”.

 

Rysunek 1. Działania przyjazne dla klimatu, które Polacy planują podjąć lub chcą kontynuować w 2019 r.

 • Recykling i segregacja odpadów (w miarę możliwości) – 64%
 • Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej – 46%
 • Zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów – 43%
 • Kupowanie lokalnych i sezonowych produktów spożywczych (w miarę możliwości) – 39%
 • Częstsze korzystanie z roweru zamiast samochodu – 37%
 • Rezygnacja z zakupu produktów wykonanych z tworzyw sztucznych – 36%
 • Częstsze korzystanie z transportu publicznego zamiast samochodu – 33%
 • Korzystanie z zielonej energii – 18%
 • Zmniejszanie ogólnej konsumpcji – 15%
 • Rzadsze podróżowanie samolotem – 9%
 • Nie wiem – 4%
 • Żadna z powyższych odpowiedzi – 2%
 • Nie ma żadnej zmiany klimatu – 1%

Rysunek 2. Ranking podmiotów, które zdaniem Polaków ponoszą największą odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmianie klimatu

 • Obywatele – 36%
 • Organizacje międzynarodowe lub globalne (np. Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy) – 23%
 • Władze centralne – 19%
 • Samorządy lokalne – 10%
 • Przedsiębiorstwa – 6%
 • Nie wiem – 5%
 • Nie ma żadnej zmiany klimatu – 1%
 • Inne – 1%

***

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej w Europie i poza nią. Europejski Bank Inwestycyjny prowadzi działalność w ok. 160 krajach. EBI to największy na świecie podmiot finansujący projekty związane z klimatem. Na działania w dziedzinie klimatu w ciągu 5 lat do 2020 r. przeznaczył środki w wysokości 100 mld USD.

***

YouGov to międzynarodowa grupa działająca w branży analizy danych. Głównym produktem oferowanym przez nią są dane stanowiące opinie, pochodzące od bardzo aktywnego panelu 6 mln osób z całego świata. YouGov łączy ten nieprzerwany strumień danych ze swoją głęboką wiedzą w dziedzinie badań oraz szerokim doświadczeniem w branży, tworząc w ten sposób systematyczną platformę badawczo-marketingową.

Źródło: EBI

Wróć