Prawo

Pracodawca ma obowiązek uzyskać od pracownika oświadczenie o obowiązkach wynikających z obsługi kas rejestrujących


30 kwietnia 2019 r. opublikowano Rozporządzenie MF z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących [Dz.U. 2019 poz. 816].


Rozporządzenie wprowadza obowiązek zapoznania osób prowadzących u podatnika ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach dotyczących prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami nieprzestrzegania tych obowiązków.

Pracodawca ma obowiązek uzyskania od osoby prowadzącej u niego ewidencję (m.in. obsługującej kasę fiskalną) oświadczenia (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) o zapoznaniu się z ww. zasadami i konsekwencjami.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia zawiera wzór Oświadczenia osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.


Oświadczenie ma być składane podatnikowi przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez tę osobę (jeden egzemplarz dla podatnika, drugi dla osoby składającej oświadczenie. Nie ma wymogu przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego!).


W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, takie oświadczenie będzie musiało zostać złożone do 31 maja 2019 r.

Tekst Rozporządzenia wraz ze wzorami dokumentów do wypełnienia >>>

Wzór informacji i oświadczenie

Wróć