Prawo

Prezes URE nałożył na ok. 50 firm paliwowych kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego, który od niemal roku nakłada prawo energetyczne


Kwestię kary za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego (comiesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu) reguluje ustawa Prawo energetyczne.

Karze podlega ten, kto nie przekazuje sprawozdań w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Kara ta wynosi 10 000 zł (została wprost określona w art. 56 ust. 2h pkt 4 ustawy Prawo energetyczne).
- Postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary za brak realizacji obowiązku sprawozdawczego, którego realizacja zaczęła się od 21 sierpnia 2017 r., zostały wszczęte w stosunku do ok. 200 podmiotów .
Prawie wszystkie te postępowania zostały zakończone. Ok. 25% postępowań zakończyło się nałożeniem kary. Zdecydowana większość, bo ok. 60% przedsiębiorstw, zapłaciło nałożone kary. Ok. 40% ukaranych podmiotów odwołało się od decyzji Prezesa URE - informuje Polską Izbę Paliw Płynnych Agnieszka Głośniewska, Rzecznik Prasowy Urzędu Regulacji Energetyki. Dodaje, że w większości przypadków Prezes URE odstępuje od wymierzenia kary. - Wynika to z faktu, iż wiele podmiotów wpisało się do Rejestru Podmiotów Przywożących bez potrzeby, ponieważ nie realizują one przywozów zza granicy. W takiej sytuacji karanie ich za brak sprawozdawczości byłoby niecelowe. Bierzemy również pod uwagę fakt, iż sprawy dotyczą nowego obowiązku sprawozdawczego, z którego konieczności realizacji wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie na początku sprawy - mówi Głośniewska.Przy ewentualnym odstąpieniu URE bierze pod uwagę ilość przywożonego lub wytworzonego paliwa ciekłego (a więc informacja o ilości paliwa, które poprzez nie złożenia sprawozdania w terminie zostało zatajone przed organami państwa) oraz okres opóźnienia w realizacji obowiązku sprawozdawczego.
Comiesięcznie do URE wpływa prawie 500 sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu. Jednak do dziś są firmy które regularnie z tego obowiązku się nie wywiązują. - Praktyka realizacji obowiązków sprawozdawczych ujawniła potrzebę nowelizacji przepisów je statuujących. Niezasadne w ocenie Prezesa URE wydaje się nałożenie na przedsiębiorców obowiązków składania sprawozdań do kilku organów. Nie tylko stanowi to obciążenie organizacyjne dla przedsiębiorców, ale również rodzi dodatkowe koszty (koszty przesyłania sprawozdań do kilku organów jak i opłaty skarbowe od pełnomocnictw). Wymusza również prowadzenie dodatkowych postępowań w sprawie wymierzenia kary, w przypadkach gdy przedsiębiorcy naruszyli obowiązek przesłania jednego ze sprawozdań do organu innego niż Prezes URE. Wydaje się właściwym ograniczenie obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie, zaś zagregowane dane wynikające ze sprawozdań mogłyby być okresowo przesyłane przez Prezesa URE do innych organów zainteresowanych ich otrzymaniem - mówi Agnieszka Głośniewska.
Źródło: URE, fot. Maciej Bando, Prezes URE

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='1852') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('1852')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}