Wiadomości

Realizacja rządowego programu promocji biopaliw

Rząd przyjął przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi kompleksową informację na temat realizacji „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”. Ocenia się, że trudno dostrzec jego pozytywny wpływ na rynki rolne i aktywizację obszarów wiejskich oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a istotna ilość estrów i bioetanolu wprowadzanych w Polsce do obrotu pochodzi z innych krajów UE.

Przyjęty w lipcu 2007 r. program rządowy zakłada stworzenie warunków dla bardziej opłacalnej produkcji i stosowania biopaliw w Polsce, w tym m.in. ulgę w podatku akcyzowym oraz dodatkową ulgę w podatku dochodowym dla producentów biopaliw.
Z przyjętej przez rząd informacji wynika, że w 2008 r. odnotowano znaczny wzrost zużycia biokomponentów. Na rynek wprowadzono ich ok. 659 tys. ton, w tym ok. 185,6 tys. ton bioetanolu oraz ok. 473,4 tys. ton estrów. „Oznacza to, że przepisy nakładające obowiązek stosowania biopaliw są skuteczne i wystarczają do realizacji narodowego celu wskaźnikowego (NCW)" – ocenił rząd.
Większość biokomponentów wprowadzono do obrotu w paliwach ciekłych. Ceny paliw z 5-proc. dodatkiem „bio” nie różniły się znacząco od cen paliw tradycyjnych. „Oznacza to, że pomoc publiczna nie wpłynęła na hurtową, a w konsekwencji na detaliczną cenę paliw z dodatkiem biokomponentów” – czytamy w informacji Centrum Informacyjnego Rządu. Pomoc publiczna udzielona podmiotom odpowiedzialnym za realizację NCW w formie ulgi w podatku akcyzowym wyniosła 879,5 mln zł (ok. 3,5-krotnie większa niż w 2007 r.).
Zauważa się jednak, że program wymaga przeglądu i wypracowania działań umożliwiających bardziej efektywną realizację jego celów: „Trudno na przykład dostrzec jego pozytywny wpływ na rynki rolne i aktywizację obszarów wiejskich oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Maleje liczba zakładów wytwarzających biokomponenty i półprodukty do ich produkowania. Nastąpił regres w wykorzystaniu surowców rolnych do produkcji alkoholu etylowego. Pogorszyła się sytuacja ekonomiczna wytwórców biokomponentów, którzy sygnalizowali utrudnienia prawne w rozwoju rynku biopaliw w Polsce. Jednocześnie istotna ilość estrów i bioetanolu pochodzi z przywozu wewnątrzwspólnotowego” – piszą autorzy dokumentu.
Mowa jest także o skutkach nowej dyrektywy europejskiej, która zobowiązuje producentów paliw do wykazania efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, co oznacza konieczność przyspieszonego rozwoju nowych technologii, m.in. paliw II i III generacji. Jest to czynnik powodujący istotne zmiany w zapotrzebowaniu na surowce do produkcji biokomponentów.
Odrębnej analizy wymagają przepisy dotyczące obrotu i nadzoru nad produktami akcyzowymi, jakimi są biokomponenty. Wskazane jest przeanalizowanie, czy biokomponenty sprowadzane do Polski korzystają z pomocy publicznej udzielanej w kraju wytworzenia. Chodzi o to, aby nie udzielać im ponownego wsparcia w Polsce. Wsparcie publiczne udzielane krajowym producentom biokomponentów i biopaliw ciekłych powinno stać się ważnym elementem „Planu stabilności i rozwoju”.
(zp)

źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Wróć