Strefa przedsiębiorcy

Spółka Energa Obrót reaguje na interwencję Rzecznika MŚP


Spółka Energa Obrót pozytywnie reaguje na interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nie można wymagać od przedsiębiorcy danych, które nie zostały wpisane do ustawy jako obowiązkowe. Spółka Energa Obrót pozytywnie reaguje na interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Przedsiębiorca zwrócił się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniach przedstawionych przez ENERGA -OBRÓT S.A. z tytułu dostaw energii elektrycznej w okresie 26 grudnia 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r. wynikającymi z nieuwzględnienia ulg z tzw. Tarczy Solidarnościowej. Przedsiębiorca kilkukrotnie zgłaszał reklamację wskazując, że w swoim oświadczeniu składanym jako odbiorca uprawniony do skorzystania z tzw. Tarczy Solidarnościowej celowo nie podał adresu e-mail, jako sposobu kontaktu, a jako kanał komunikacji wskazał telefon, wpisując jego numer. Podanie danych w postaci e-mail nie było obowiązkowe. Istotne jest to, że w umowie na sprzedaż energii elektrycznej Przedsiębiorca nie wyraził zgody na wystawianie i wysyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej. Pomimo to Sprzedawca poinformował go o tym, że oświadczenie odbiorcy uprawnionego jest niekompletne, wysyłając informację o odrzuceniu złożonego oświadczenia na adres mailowy. Przedsiębiorca jako 83-letni mężczyzna posiada bariery technologiczne i nie jest biegły w obsłudze poczty elektronicznej. Faktury rozliczeniowe Sprzedawca wysłał do Przedsiębiorcy dopiero po 4 miesiącach i w tym to momencie Przedsiębiorca dowiedział się o tym, że nie uzyskał prawa do skorzystania z ulg przewidzianych w tzw. Tarczy Solidarnościowej, bowiem jego oświadczenie posiadało brak formalny. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji Przedsiębiorca wszczął postępowanie reklamacyjne. ENERGA nie uwzględniła argumentacji przedsiębiorcy rozpatrując zgłoszenia negatywnie. Wiązało się to z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów opłat za energię elektryczną.

Rzecznik MŚP pismem z dnia 4 października 2023 r. wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań, zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców poprzez rozpatrzenie zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji) złożonej przez Przedsiębiorcę zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorcy oraz z uwzględnieniem stanowiska prezentowanego przez Rzecznika MŚP. W ocenie Rzecznika MŚP Przedsiębiorca dołożył wszelkich starań w celu wyjaśnienia przyczyn, z powodu których nie złożył kompletnego oświadczenia już w listopadzie 2022 r. Nie uzyskał od podmiotu realizującego misję publiczną informacji o brakach formalnych drogą telefoniczną. Pomimo tego Spółka konsekwentnie odmawiała mu przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia woli negatywnie rozpatrując kolejne reklamacje. Stanowisko odmowne w tym zakresie naraziło Przedsiębiorcę na szkodę,

Interwencja okazała się skuteczna, bowiem pismem z dnia 23 października 2023 r. ENERGA-OBRÓT S.A. nie tylko przyznała się do własnych uchybień, ale też przywróciła termin do złożenia oświadczenia woli uznając pełne prawo przedsiębiorcy do skorzystania z ulg określonych w tzw. Tarczy Solidarnościowej. W konsekwencji wystawione zostały stosowne faktury korygujące, na podstawie których Przedsiębiorca może uzyskać zwrot nadpłaconych środków Rzecznik MŚP docenia fakt, że spółka ENERGA- OBRÓT S.A. realizująca misję publiczną respektuje nie tylko wewnętrzne reguły określone w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, ale przede wszystkim zasady określone w ustawach tworzących tzw. Konstytucję biznesu, w tym zasadę przejrzystości, proporcjonalności i zaufania do instytucji publicznych.

Źródło: Biuro Rzecznik MŚP

Wróć