Wiadomości

Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego


Wymagania metrologiczne, aspekty techniczne oraz prawne wdrożenia systemu automatycznego ważenia pojazdów w ruchu były tematem przewodnim konferencji poświęconej inteligentnym systemom transportowym. O podnoszeniu standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego i tworzeniu warunków sprzyjających równej konkurencji w branży transportowej mówił Szef Inspekcji Transportu Drogowego Artur Czapiewski.

Z udziałem reprezentantów instytucji rządowych oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni i instytutów badawczych w czwartek (13 czerwca) odbyła się w Warszawie konferencja Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Celem wydarzenia było omówienie stanu prac, założeń polityki oraz standaryzacji w zakresie inteligentnych systemów transportowych, szczególnie w odniesieniu do systemu automatycznego ważenia pojazdów w ruchu, kontroli prędkości oraz egzekwowania naruszeń polegających na niestosowaniu się do czerwonego światła. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część to wystąpienia ekspertów, a druga to praca w grupach roboczych.

Jesteśmy mocno zainteresowani pozyskiwaniem i rozwijaniem systemów ITS w obrębie naszej infrastruktury. Efektywizując naszą pracę, możemy tego dokonać tylko i wyłącznie poprzez automatyzowanie pewnych procesów, zbieranie danych i ich analizę. Sądzę, że pochylenie się nad całym spektrum otoczenia prawnego pokaże, co należy uzupełnić czy zmienić, aby zwiększyć efektywność naszych działań – mówił Szef Inspekcji Transportu Drogowego Artur Czapiewski.

O efektach kontroli drogowych prowadzonych przez inspektorów ITD, zagadnieniach prawnych i organizacyjnych w zakresie skutecznego nakładania kar administracyjnych za pojazdy przeciążone mówił Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Marcin Mroczkowski. Dyrektor WITD w Bydgoszczy przedstawił też, jak obecnie przebiega kontrola normatywności pojazdów i omówił czynności, które wykonują inspektorzy ITD, w celu nałożenia sankcji za przejazd pojazdu nienormatywnego.

Natomiast na to, jak automatyczne kontrole prędkości wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwrócił uwagę zastępca dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Damian Wiktorzak. Przedstawiciel CANARD mówił również o wyzwaniach jakie czekają centrum w perspektywie rozbudowy systemu kontroli prędkości i przedstawił konspekt proponowanych zmian w systemie prawnym, które mogą doprowadzić do zwiększenia efektywności systemu.

Kolejni prelegenci podejmowali tematy związane z proponowanymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju inteligentnych systemów transportowych. Była mowa m.in. o systemach do administracyjnej kontroli nacisków osi i masy całkowitej pojazdów, o doświadczeniach europejskich w zakresie wielofunkcyjnych systemów ważenia pojazdów oraz o metodyce wyboru ich lokalizacji.

Dyskusja w zakresie tematów poruszonych w trakcie wystąpień ekspertów była kontynuowana w pracach w grupach roboczych. Oprócz wymiany spostrzeżeń, spotkanie było okazją do rozmów między przedstawicielami środowisk, służb i instytucji w zakresie wskazania kierunków rozwoju instrumentów służących wzmocnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Link do aktualności >>> tu <<<

Źródło:  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wróć