Wiadomości

Szansa utworzenia gazociągowego połączenia Polska-Litwa

GAZ-SYSTEM S.A. wraz z AB Lietuvos Dujos przeanalizują możliwość połączenia systemów gazowniczych Polski i Litwy.Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz AB Lietuvos Dujos podpisały dokument określający zasady współpracy pomiędzy spółkami przy prowadzeniu prac analitycznych w zakresie możliwości utworzenia gazociągowego połączenia Polska–Litwa. W obydwu spółkach zostały powołane zespoły robocze odpowiedzialne za współpracę w zakresie wykonania niezbędnych analiz.
- Analizowany gazociąg Polska – Litwa może być w przyszłości istotnym połączeniem integrującym system przesyłowy gazu ziemnego w tej części Europy. Projekt ten wpisuje się w strategię Unii Europejskiej stworzenia transgranicznych połączeń wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne państw nadbałtyckich. GAZ-SYSTEM S.A. jako krajowy operator systemu przesyłowego aktywnie śledzi i współuczestniczy w inicjatywach Unii Europejskiej zmierzających do rozwoju infrastruktury gazowej w naszej części Europy.” – powiedział Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

 Natomiast Joachim Hockertz, z-ca dyrektora eneralnego – Dyrektor Handlowy AB Lietuvos Dujos zauważył: - Kraje rejonu Morza Bałtyckiego wciąż pozostają wyspą energetyczną w Unii Europejskiej. Gazociąg Polska – Litwa zmieniłby ten stan, tworząc nowe możliwości rynkowe i zwiększając bezpieczeństwo dostaw. Krótko po prywatyzacji AB Lietuvos Dujos utworzyła nowe połączenie transgraniczne z sąsiednią Łotwą. Obecnie prowadzone są działania w celu zwiększenia przepustowości tego połączenia. Integracja rynków w obrębie Krajów Bałtyckich zapewnia podstawy do połączenia z główną częścią systemu przesyłu gazu UE. Połączenie gazowe z Polską ma strategiczne znaczenie dla integralności unijnego rynku gazu i dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie z GAZ-SYSTEM S.A. przeanalizować najlepsze sposoby realizacji takiego projektu.

Podpisany dokument jest następstwem złożenia w dniu 30 kwietnia 2010 r. wniosku o dofinansowanie prac analitycznych z unijnego programu Trans-European Networks–Energy (TEN-E). Wnioskowane dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 50% wartości analiz, pozostała część zostanie pokryta przez operatorów. Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie spodziewana jest na początku 2011 roku. Firmy uzgodniły, że w pierwszym etapie zostaną wykonane analizy, w wyniku których zebrane zostaną kompleksowe informacje dotyczące rynku gazu w regionie, m.in.: aktualne i planowane zapotrzebowanie na gaz ziemny w regionie, źródła dostaw, ceny na rynku energii oraz możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, również w kontekście nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na I kwartał  2011 r. Jeżeli wyniki pierwszego etapu prac będą satysfakcjonujące dla obydwu firm, kolejnym krokiem będzie decyzja w sprawie przygotowania studium wykonalności dla tego projektu zawierającego założenia techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla gazociągu Polska-Litwa.
Wyniki studium wykonalności będą podstawą do przygotowania otwartej dla wszystkich uczestników rynku procedury badania zapotrzebowania na przesył gazu analizowanym gazociągiem Polska – Litwa (procedura open season). 

Połączenie Polska–Litwa może być jednym z elementów wizji zintegrowania rynków energetycznych krajów położonych w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie międzynarodowych połączeń energetycznych tzw. Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). BEMIP jest jednym z priorytetów rozwoju infrastruktury energetycznej wyznaczonych przez Unię Europejską w ramach Drugiego Strategicznego Przeglądu Energetycznego (SER2). Jego celem jest integracja rynków energii i gazu w rejonie Morza Bałtyckiego, a także zakończenie izolacji krajów bałtyckich od europejskiego rynku energii. W ramach działań na forum BEMIP prowadzone są rozmowy pomiędzy spółkami gazowymi z krajów rejonu Morza Bałtyckiego (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia) w celu ustalenia możliwych ram współpracy w zakresie zdefiniowania projektu połączenia międzysystemowego, umożliwiającego państwom bałtyckim dostęp do europejskiego rynku gazu, które byłoby akceptowalne dla wszystkich podmiotów oraz uwzględniało obecne warunki rynkowe.

***

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ponad 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób.

 ZRÓDŁO: GAZ-SYSTEM S.A.

Wróć