Wiadomości

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Glencore

Zarząd PKN ORLEN poinformował, że 9 listopada 2015 r. w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Glencore.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Glencore w okresie od 25 czerwca 2015 roku do 10 listopada 2015 roku wynosi około 1,85 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Glencore zawierane były na zakup ropy naftowej oraz oleju rzepakowego.

 Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Glencore w okresie od 25 czerwca 2015 roku do 10 listopada 2015 roku jest umowa roczna z 9 listopada 2015 roku o wartości około 217 mln PLN zawarta pomiędzy ORLEN Południe S.A. i Glencore Polska Sp. z o.o. dotycząca zakupu oleju rzepakowego.

 Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

 PKN ORLEN S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Południe S.A.

Wróć