Prawo

URE: Informacja o najbliższym terminie złożenia wniosków o zmianę koncesji WPC lub OPZ


Dziś, 26 września 2016 r., na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się informacja o konieczności złożenia do 1 października 2016 r. wniosku o nową koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) lub obrot paliwami z zagranicą (OPZ).

(fot. Prezes URE Maciej Bando)

W informacji URE z 26 września 2016 r. czytamy: "1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki wykonywania działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz uzyskania i posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót paliwami ciekłymi (także z zagranicą). Wynika to z wejścia w życie Ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 oraz 1165) oraz Ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165). Najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie głębokiej aktualizacji pakietów informacyjnych dotyczących koncesjonowania paliw ciekłych. Zakończenie tych prac i publikacja zaktualizowanych pakietów informacyjnych nastąpi po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Energii, określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, zgodnie z nowo wprowadzonym art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.

Niezależnie od powyższego, przypominamy, że zgodnie z art. 6 ustawy z 7 lipca 2016 r., podmioty posiadające koncesje WPC lub OPZ zobowiązane są w szczególności do złożenia - najpóźniej do 1 października 2016 r. - wniosku o zmianę tych koncesji, poprzez dopisanie numeru, za pomocą którego podmiot jest identyfikowany w obrocie paliwami ciekłymi na potrzeby podatku od towarów i usług, nadany zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. numer VAT UE). Niezłożenie wniosku do 1 października 2016 r. skutkować będzie wygaśnięciem - z mocy prawa - posiadanej koncesji WPC lub OPZ".

Wróć