Wiadomości

URE karze za kiepskie paliwo

Ponad 1 milion 200 tysięcy złotych kar za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

W grudniu 2009 r. Prezes URE wymierzył kary 64 przedsiębiorcom, którzy wprowadzali do obrotu paliwa o parametrach nieodpowiadającym obowiązującym normom jakościowym. Nieprawidłowości zostały ujawnione w trakcie kontroli przeprowadzanych m.in. przez Inspekcję Handlową. Kary wymierzane były także koncesjonariuszom, którzy nie wyposażyli eksploatowanych obiektów w określone przepisami instalacje i urządzenia spełniające wymogi techniczne i ochrony środowiska, nie przestrzegali przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego lub też eksploatowali urządzenia i instalacje bez stosownych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń.
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi - stosownie do ustawy Prawo energetyczne - wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę odpowiedniej koncesji, która jest wydawana przez Prezesa URE. Koncesja taka określa nie tylko przedmiot i zakres działalności, ale również szczególne warunki jej wykonywania, co ma na celu zapewnienie właściwej obsługi odbiorców. Wypełnianie postanowień określonych w warunkach wykonywania działalności objętej koncesją stanowi podstawowy obowiązek każdego koncesjonariusza.
Zgodnie z przepisami prawa energetycznego karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. Wymierzając kary pieniężne - w wysokości do 15% ubiegłorocznego przychodu z działalności koncesjonowanej - Prezes URE uwzględnia przede wszystkim funkcje prewencyjne kar. Powinny być realną i odczuwalną dolegliwością dla ukaranych podmiotów, a także wyraźnym ostrzeżeniem na przyszłość, które ma zapobiegać powtarzaniu nagannych zachowań. Realizacja kompetencji Prezesa URE w zakresie nakładania kar ma na celu zarówno ochronę interesów odbiorców paliw (konsumentów), jak również zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania przez koncesjonariuszy infrastruktury technicznej.
Informacje o naruszeniach prawa przekazywane są Prezesowi URE w ramach współpracy z innymi organami, takimi jak: Inspektoraty Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa, Urząd Dozoru Technicznego, Urzędy Miar, Urzędy Celne, organy ścigania, organy podatkowe czy organy nadzoru budowlanego.

(op. zp)źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wróć