Prawo

URE: Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. rynku paliw ciekłych


Od 1 czerwca br. wchodzi w życie kolejne rozporządzenie (drugie z trzech najnowszych aktów wykonawczych dot. rynku paliw ciekłych) w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

W ostatnim czasie na przełomie kwietnia i maja zostały podpisane trzy rozporządzenia ministra energii nakładające nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, które wynikają z tzw. Pakietu Paliwowego.

 Należy zwrócić uwagę, że inny nowy przepis wchodzący w życie 7 czerwca dotyczy już wszystkich podmiotów posiadających koncesje Prezesa URE na paliwa ciekłe, a także wpisanych do Rejestru Podmiotów Przywożących (RPP) ‒ rozporządzenie Ministra Energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. W związku z tym przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także  podmioty wpisane do RPP, przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Zatem wszystkie podmioty posiadające na 6 czerwca 2017 r. koncesje Prezesa URE, a także te wpisane do rejestru podmiotów przywożących są zobowiązane przekazać do Prezesa URE pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejście w życie ww. rozporządzenia tj. do 7 lipca 2017 r. Dotyczy to około 7 tysięcy podmiotów na tym rynku.

 Jednocześnie warto zwrócić uwagę na terminy wynikające z dwóch pozostałych najnowszych rozporządzeń dot. rynku paliw ciekłych. Wchodzące w życie 1 czerwca br.rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, obowiązek przekazywania Prezesowi URE miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu –
w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, tj. sprawozdanie za lipiec 2017 r. trzeba złożyć do 20 sierpnia br.

 Natomiast rozporządzenie, które już weszło w życie 23 maja br. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek przekazywania Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi. Z tego nowego obowiązku firmy muszą wywiązać się do 14 lipca br. (za miesiąc czerwiec).

 Szczegółowy opis obowiązków wynikających z wejścia w życie ww. trzech rozporządzeń znajduje się na stronie URE  https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle

Źródło: URE, fot. Lesław Żarski  naczelnik Departamentu Rynku Paliw Ciekłych URE na Forum Dyskusyjnym „Rynek paliw płynnych 2017. Wybrane zagadnienia.” podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW, organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Wróć