Prawo

URE przypomina o comiesięcznym obowiązku sprawozdawczym dot. paliw ciekłych do 20 dnia każdego miesiąca


Urząd Regulacji Energetyki przypomina o nowym obowiązku zgłaszania do Prezesa URE comiesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Konieczność składania comiesięcznych sprawozdań obowiązuje dopiero od ubiegłego miesiąca - 20 sierpnia br. upłynął termin złożenia pierwszego sprawozdania według nowych przepisów, tj. za lipiec. Prawie 40% firm spośród ok. 470 podmiotów zobowiązanych nie wywiązało się z tego obowiązku, co jest ustawowo zagrożone karą pieniężną.

Wprowadzenie nowych regulacji jest związane z wdrażaniem Pakietu Paliwowego mającego na celu walkę z szarą strefą.

 Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikają z art. 43d ustawy – Prawo energetyczne oraz majowego rozporządzenia Ministra Energii. Sprawozdanie należy składać do Urzędu Regulacji Energetyki, a także Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii co miesiąc, w terminie do 20 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy, na formularzu którego wzór określa rozporządzenie Ministra Energii z 15.05.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1011). Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/obowiazki-sprawozdawcze

 Do złożenia sprawozdania zobowiązane są:

  • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych,
  • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
  • podmioty przywożące.

 Karze podlega ten, kto nie przekazuje sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. W tym wypadku kara wynosi 10 000 zł (art. 56 ust. 2h pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne).

Wróć