Prawo

URE ws. sprawozdawczości infrastruktury paliw ciekłych


Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2019 dotycząca realizacji obowiązku o którym mowa w art. 43e Ustawy - Prawo energetyczne, przez podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują infrastrukturę paliw ciekłych.

W związku z analizą składanych sprawozdań, o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, o których mowa w art. 43e Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), URE stwierdził, iż w wielu przypadkach przedsiębiorcy składający sprawozdania, błędnie wskazują liczbę i pojemność zgłaszanych zbiorników eksploatowanych na stacjach paliw ciekłych oraz nie aktualizują sprawozdań w tym zakresie, przede wszystkim po rozpoczęciu eksploatacji zbiorników nie zgłaszają tego faktu. Wobec powyższego, Prezes URE wskazuje, co następuje.

Zgodnie z art. 43e ust. 1 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzanej działalności - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Oznacza to, iż warunkiem powstania obowiązku złożenia aktualizacji formularza, o którym mowa w tym przepisie, jest rozpoczęcie eksploatacji infrastruktury lub trwałe zaprzestanie eksploatacji posiadanej infrastruktury. W związku z powyższym Prezes URE informuje, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do bieżącego sprawdzenia, czy stan faktyczny wykorzystywanej infrastruktury jest zgodny z informacjami zawartymi w formularzu przesłanym do Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli występują rozbieżności w tym zakresie, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć aktualizację informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności - na formularzu wyznaczonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z 17 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 974).

Jednocześnie Prezes URE wskazuje, że zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt. 48 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne karze pieniężnej podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 43e Ustawy. Jednocześnie w myśl art. 56 ust. 3 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

Pobierz informację Prezesa URE w formacie .pdf>>>>

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='11059') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('11059')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}