Wiadomości

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki Petrolinvest

Głównym celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały o zmianie statutu Spółki (ujednolicenie dotychczas wyemitowanych serii akcji). Uchwalenie nowego kapitału warunkowego ma na celu przede wszystkim zapewnienie Spółce możliwości pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych/projektów wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zależne Spółki w Kazachstanie, w tym wierceń na strukturze Shyrak, jak i pozyskanie środków finansowych umożliwiających zmniejszenie zadłużenia Spółki wobec instytucji finansujących, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, w tym zgodnie z umową z firmą Total, zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Spółki związanych ze zmniejszaniem jej zadłużenia, wykonanie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych wynikających z już zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz realizację programów motywacyjnych dla członków władz Spółki i kadry menedżerskiej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wnioskowanej uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie jest tożsame z wyemitowaniem akcji z kapitału warunkowego i wprowadzeniem ich do obrotu – warunkowy kapitał zakładowy to narzędzie służące interesom Spółki, umożliwiające osiąganie celów, o których mowa powyżej, w tym pozyskiwanie nowych środków finansowych, w ramach którego ewentualne emisje akcji będą dokonywane na zasadach rynkowych i przy cenie emisyjnej nie niższej niż wartość nominalna akcji wynosząca 10 zł.

Wróć