Strefa przedsiębiorcy

WAŻNE! Obowiązek informacji na stacjach paliw dot. paliw alternatywnych


Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/732 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych, Polska została zobowiązana do zapewnienia dostępu na ogólnodostępnych stacjach paliw danych dotyczących średnich cen paliw dostępnych na rynku oraz porównania kosztu przejechania 100 km w zależności od stosowanego paliwa.

W myśl art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, 1260), jeżeli na stacji paliw płynnych, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, pojazdy samochodowe mogą być ładowane lub tankowane paliwami alternatywnymi właściciel tej stacji umieszcza na tej stacji aktualne porównanie cen, o którym mowa w art. 41a ust. 1 ustawy o elektromobilności.

Odnosząc się do art. 41a ust. 1 Minister właściwy do spraw energii porównuje ceny jednostkowe oferowanych na rynku paliw przeznaczonych do napędu samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/732 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 85, z późn. zm.). Przedmiotowe porównanie cen paliw jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce Energetyka – Porównanie cen paliw alternatywnych oraz aktualizowane w ciągu miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, aktualne porównanie cen umieszcza się na stacji paliw w widocznym i dostępnym miejscu.

Link do porównania cen paliw alternatywnych https://bip.mos.gov.pl/energetyka/porownanie-cen-paliw-alternatywnych/

Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych

 

Wróć