Prawo

Zielone światło od Sejmu dla Fundacji rodzinnej


Zachowanie ciągłości firmy, utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach i zabezpieczenie go przed jego utratą - to korzyści przyjętej dziś przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej. Od 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli założyć fundację rodzinną w Polsce.

Z tego typu rozwiązań korzystają największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji rodzinnej chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielkopokoleniowej sukcesji firm. Przyczyni się to do rozwoju biznesu, ale i utrzymania miejsc pracy - zaznaczył minister Waldemar Buda.

Fundacja rodzinna będzie służyć profesjonalizacji relacji między biznesem a rodzinną.  Będzie wyrazem dojrzałego podejścia do ochrony majątku rodzinnego oraz zabezpieczenia firmy przed problemami w przypadku braku porozumienia w rodzinie - dodał minister Buda.

Fundacja rodzinna będzie chronić majątek firmy przed jego rozdrobieniem, zarządzać nim i zapewniać środki utrzymania fundatorowi, a także członkom jego rodziny, nawet gdy nie angażują się oni w działalność gospodarczą.

Firmy rodzinne są ważną częścią polskiej gospodarki. Zależy nam na tym, aby zapewnić ciągłość działania firm, aby czuły się one bezpiecznie. Cieszę się, że Sejm przyjął dziś oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę o fundacji rodzinnej. To rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy wspólnie z biznesem. Jestem z niego bardzo dumna - zaznaczyła wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

W trakcie prac legislacyjnych wprowadziliśmy wiele zmian do projektu. Jedne wynikały z postulatów przedsiębiorców, inne z uwag resortów. Przyjęte rozwiązania mają charakter kompromisowy - poinformowała wiceminister.

Zalety fundacji rodzinnej

Możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów.

  • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
  • Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.
  • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku.
  • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.
  • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Fundator

Fundatorem (założycielem) fundacji rodzinnej będzie mogła być tylko osoba fizyczna.

Beneficjenci

Beneficjentami fundacji rodzinnej będą mogły być osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

Założenie fundacji rodzinnej

By móc to zrobić fundator musi przed notariuszem złożyć oświadczenie o powołaniu fundacji lub sporządzić testament z takim oświadczeniem. Następnie konieczne będzie sporządzenie statutu i przekazanie majątku na fundusz założycielski, a także wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Majątek i działalność fundacji rodzinnej

Fundacja będzie działała w celu określonym przez fundatora. Najczęściej będzie to zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnienie środków do życia dla członków najbliższej rodziny.

Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Fundacja musi zostać wyposażona w majątek początkowy (fundusz założycielski) o wartości co najmniej 100 000 zł. Do fundacji będzie można wnieść dowolne składniki majątkowe, np. udziały i akcje spółek, nieruchomości i ruchomości.

Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Podatki

Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane. Fundacja rodzinna będzie płaciła zryczałtowany 15% CIT od środków przekazywanych beneficjentom. Beneficjenci będący najbliższą rodzinną fundatora będą zwolnieniu z PIT. Pozostali zapłacą 15% PIT. Organizacje pozarządowe jako beneficjenci będą płacić CIT jak dotychczas, w tym korzystać ze zwolnienia podatkowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach m.in. Austria, Niemcy, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Norwegia.

Ustawa jest efektem bliskiej współpracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Sprawiedliwości.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wróć