Prawo

Zmiany w prawie UE: wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne


Parlament Europejski głosował nad przyjęciem decyzji IGA wzmacniającej bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do UE. "Nowelizacja decyzji IGA jest jednym z głównych priorytetów Unii Energetycznej, a wypracowane rozwiązania w zakresie wstępnej kontroli zgodności zawieranych umów międzyrządowych w dziedzinie energii z prawem UE są dużym sukcesem" – komentuje wiceminister Michał Kurtyka.

Polska od samego początku negocjacji ws. decyzji IGA, opowiadała się za jej rewizją. "Właśnie dzięki naszej ambitnej postawie oraz wsparciu innych partnerów w UE, udało się wprowadzić do treści decyzji możliwość kontroli umów na gaz i ropę ex ante, czyli przed ich zawarciem. Dodatkowo udało się nam wprowadzić do tekstu  klauzulę rewizyjną na energię elektryczną" – podkreśla wiceminister Kurtyka. Dodaje również, że nowe rozwiązania wpisują się w realizację Unii Energetycznej, której jednym z kluczowych obszarów działania jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych do UE.

Zgodnie z nową wersją decyzji IGA projekty umów będą musiały być notyfikowane do KE, a jej opinia będzie uwzględniona przy ich zawieraniu. Umowy międzyrządowe dot. energii elektrycznej zostaną objęte obowiązkową oceną ex post. Wprowadzona klauzula rewizyjna, przewiduje jednak objęcie także tych umów kontrolą ex ante w przyszłości. Uzgodniono ponadto, że niewiążące instrumenty, jak np. Memorandum of Understanding, będą podlegały dobrowolnej notyfikacji ex ante lub ex post, a KE może doradzać PCz wskazując na cele polityki energetycznej UE oraz żądać udziału w negocjacjach jako obserwator.

Źródło: ME (op.pb)

Wróć