Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

O budowie Platformy Paliwowej, udziale przedsiębiorców w tym procesie, a także o tym, jaki jest cel i korzyści płynące z wprowadzenia nowego systemu, rozmawiamy z Prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim.


Ustawa o rezerwach strategicznych z 17 grudnia 2020 r. nałożyła na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych obowiązek budowy systemu teleinformatycznego Platforma Paliwowa. Panie Prezesie, dlaczego akurat kierowana przez Pana Agencja została zobowiązana do budowy tego systemu?

Myślę, że są trzy powody, dla których Agencja została zobowiązana do budowy systemu Platformy Paliwowej. Po pierwsze, Agencja dysponuje siłami, środkami oraz wiedzą niezbędną do realizacji tego projektu. Część funkcjonalności systemu Platformy Paliwowej związana z Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym została pilotażowo zaimplementowana siłami wewnętrznymi Agencji. Dzięki tym pracom zyskaliśmy doświadczenie i wiedzę,  jak zbudować docelowy system Platformy Paliwowej. Po drugie, jest to również efektem skuteczności i sprawności działań realizowanych przez pracowników Agencji w ostatnich miesiącach. Efektywność działania Agencji pokazaliśmy chociażby w trakcie walki z pandemią COVID-19. A proszę mi wierzyć, że podobną skuteczność pokazujemy również w innych obszarach.

Po trzecie wreszcie dużą częścią naszej działalności są paliwa. Dzięki naszej unikalnej pozycji na rynku mamy głęboką wiedzę merytoryczną związaną z funkcjonowaniem rynku paliw, która stanowić będzie ogromne wsparcie w projekcie budowy systemu. 

Jaki jest zakres projektu budowy systemu teleinformatycznego Platforma Paliwowa?

To bardzo ambitny projekt. Obejmuje budowę systemu umożliwiającego gromadzenie i analizę danych przedkładanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), magazynowaniem i przeładunkiem paliw oraz elektronizację procesów wynikających z zapisów prawa. 

Docelowo system powinien umożliwiać przechowywaniedanych dotyczących przedsiębiorstw paliwowych gromadzonych w oparciu o szereg aktów prawnych – Ustawa Prawo Energetyczne (art. 4ba, art. 43d, art. 43e oraz art. 43f); Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; Ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw; Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Naszą ambicją w tym projekcie jest również doprowadzenie do harmonizacji prawa tak, aby jednoznacznie określało zarówno produkty, jak i role przedsiębiorców. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy będą jednokrotnie przedkładać informacje, które potem wykorzystywane będą przez wszystkie jednostki administracji rządowej. Planujemy też integrację systemu Platforma Paliwowa z systemem e-doręczeń wprowadzanym na podstawie Ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

Jaki jest cel budowy tego systemu? 

Generalnie budowa systemu ma pomóc w uszczelnieniu rynku paliwowego. Dzięki budowie Platformy Paliwowej możliwe będzie zapewnienie pełniejszej kontroli nad rynkiem paliwowym poprzez umożliwienie porównania danych przedkładanych przez przedsiębiorstwa paliwowe oraz zapewnienie dostępu on-line do tych danych dla podmiotów zajmujących się regulacjami dotyczącymi rynku paliwowego oraz organów kontrolnych. 

Oczywiście posiadanie kompleksowej informacji o rynku paliwowym przełoży się również na skuteczność działań jednostek administracji rządowej kształtujących ten rynek w Polsce. Dzięki kompleksowej i wiarygodnej informacji możliwe będzie podejmowanie decyzji i działań zmierzających do pomocy polskim przedsiębiorcom i ochrony polskiego rynku paliwowego.

Jakie korzyści będzie miał z wprowadzenia tego systemu przedsiębiorca? 

Oczywiście, poza tym głównym celem, chcemy, aby wprowadzenie systemu Platformy Paliwowej zmniejszyło obciążenia przedsiębiorców poprzez umożliwienie elektronizacji procesów oraz jednokrotne wprowadzanie informacji, które później będą wykorzystywane przez różne jednostki rządowe. To zagadnienie jest zresztą podejmowane systematycznie zarówno przez pojedynczych przedsiębiorców, jak i organizacje zrzeszające przedsiębiorców przemysłu paliwowego w Polsce, w korespondencji prowadzonej z kierowaną przeze mnie Agencją, z Ministerstwem Klimatu i Środowiska czy też Urzędem Regulacji Energetyki. 

Jak będzie wyglądać współpraca z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektu? 

Chcemy, aby przedsiębiorcy mieli wpływ na kształt systemu Platforma Paliwowa. To przecież oni będą w znacznej mierze używać tego systemu. Dlatego w ramach struktury projektowej zostanie utworzona specjalna grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele przedsiębiorców. Zadaniem tej grupy będzie konsultowanie funkcjonalności systemu. Szczególną wartość dostrzegam tu w uzgodnieniu z przedsiębiorstwami sposobów przesyłania informacji raportowych. Chodzi o to, aby ten proces mógł być maksymalnie zautomatyzowany. Widzimy na przykład możliwość opracowania interfejsów do systemu Platforma Paliwowa, które umożliwiłyby przedsiębiorcom wprowadzanie informacji bezpośrednio z ich własnych systemów informatycznych. Myślę że takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby obieg informacji. 

Czy to jest bardzo skomplikowany projekt? 

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Z punktu widzenia technicznej strony realizacji projektu budowany przez nas system nie jest bardziej skomplikowany od większości systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Głównym źródłem skomplikowania realizowanego przez nas projektu jest konieczność pogodzenia potrzeb dużej liczby interesariuszy. Już w pierwszym etapie realizacji projektu musimy uwzględnić potrzeby Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, przedsiębiorców, no i samej Agencji. Pogodzenie tych potrzeb – o czym wspomniałem już wcześniej – może wymagać zmian w prawie. Jestem jednak przekonany, że poradzimy sobie z tymi zadaniami. Mamy świetny zespół złożony z przedstawicieli wszystkich interesariuszy projektu, który będzie w stanie terminowo zrealizować budowę systemu. 

Wspomniał Pan o terminach i etapach projektu. Na kiedy przewidziane jest uruchomienie systemu i jaki jest harmonogram jego realizacji? 

Właśnie aby zaadresować problem konieczności pogodzenia potrzeb wielu interesariuszy oraz zmniejszyć stopień skomplikowania systemu, podzieliliśmy jego budowę na trzy etapy. W pierwszym, w systemie zostanie zaimplementowana funkcjonalność związana z Ustawą Prawo Energetyczne oraz Ustawą o zapasach. Ten etap powinien zakończyć się produkcyjnym uruchomieniem systemu Platforma Paliwowa w lipcu 2023 r. 

W drugim etapie system zostanie uzupełniony o funkcjonalność związaną z Ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W tym też etapie będziemy sukcesywnie dołączać do systemu kolejnych interesariuszy.  W ostatnim etapie zaimplementujemy w systemie zapisy wynikające z Ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw. Będzie to również okazja do dołączenia do systemu ostatniej grupy interesariuszy. System planujemy testować już w drugiej połowie 2022, a pełną gotowość operacyjną planujemy osiągnąć w połowie 2023 roku.

Wywiad ukazał się w wydaniu 8,9/2021 magazynu "Paliwa Płynne"

Wróć