Wiadomości

PKN Orlen S.A. podpisał umowę na dostawy ropy do AB Orlen Lietuva

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen S.A. a Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch w okresie od 21 października 2009 roku do 31 marca 2010 roku wynosi 651 milionów USD (ok. 1 866 mln zł wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dni zawarcia poszczególnych umów). Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN Orlen S.A. z Gunvor od 21 października 2009 roku do 31 marca 2010 roku jest umowa z 17 listopada 2009 roku o wartości ok. 56,37 mln USD (czyli ok. 155 mln zł wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2009 r.) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB Orlen Lietuva - czytamy w komunikacie Zarządu spółki.
PKN Orlen S.A. posiada 100 proc. udziałów w AB Orlen Lietuva. Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PKN Orlen S.A.
 


źródło: www.orlen.pl

Wróć