Prawo

Do 19 stycznia do URE wpłynęło 80% spodziewanych wniosków o koncesje


Do 19 stycznia 2017 r. do ośmiu Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki dotarło ok. 80% spodziewanych wniosków o zmianę koncesji na obrót paliwami płynnymi. Stacje paliw, których właściciele nie złożyli wniosku do URE do 16 stycznia 2017 r., utraciły możliwość sprzedaży paliw. Dalsze prowadzenie tej działalności jest zagrożone karą grzywny 5 mln zł i 5 lat więzienia.

Jak zaznacza biuro prasowe URE, wnioski, dotyczące głównie dostosowania koncesji do nowych przepisów, napływają nadal drogą pocztową, zatem bardziej konkretne dane Urząd będzie posiadał dopiero pod koniec stycznia br.

Zgodnie z przepisami Pakietu Paliwowego na stronie internetowej URE zostały przygotowane wymagane rejestry i wykazy, w tym wykaz podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia http://bip.ure.gov.pl/bip/form/7,Wykaz-podmiotow-ktore-zlozyly-wnioski-o-udzielenie-zmiane-lub-cofniecie-koncesji.html

Jak informuje Justyna Pawlińska z departamentu komunikacji społecznej URE: "Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które wpływają do Urzędu w ostatnich dniach, wykaz ten będzie stopniowo i w miarę możliwości uzupełniany. Jego aktualizacja na stronie internetowej następuje w każdy dzień roboczy. Przedsiębiorstwa energetyczne, które złożyły wnioski, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych - zgodnie przepisami Ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165)".

Konieczność złożenia wniosku o zmianę koncesji wypływa z wprowadzonego we wrześniu 2016 r. tzw. pakietu energetycznego oraz będącego doń aktem wykonawczym Rozporządzenia Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016.2039).

Stacje paliw, których właściciele nie złożyli wniosku do URE do 16 stycznia 2017 r., utraciły możliwość sprzedaży paliw. Dalsze prowadzenie tej działalności jest zagrożone karą grzywny 5 mln zł i 5 lat więzienia.

Wobec upłynięcia terminu złożenia wniosków o zmianę koncesji Polska Izba Paliw Płynnych zwraca szczególną uwagę na dochowania należytej staranności w weryfikacji kontrahentów.

Podmioty, które nie złożyły wniosku o zmianę koncesji, utraciły ją z mocy prawa 17 stycznia 2017 r., a prowadzenie z nimi współpracy może skutkować bardzo negatywnymi sankcjami. Dlatego też Polska Izba Paliw Płynnych rekomenduje bieżącą weryfikację rejestrów i wykazów podmiotów koncesjonowanych na stronie URE. Zwracając jednak uwagę, że mogą one zawierać informacje nieaktualne lub nieprawdziwe, stąd PIPP sugeruje uzyskanie od kontrahentów kopii wniosku wraz z potwierdzeniem wpływu do URE lub potwierdzenia nadania przesyłki listem poleconym oraz oświadczenia, iż złożył on w terminie, tj. do 16 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych oraz kodów CN.

Z opublikowanego 16 grudnia 2016 r.  komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki  wynika m.in., że: „wniosek powinien spełniać wszystkie wymagania, wynikające ze znowelizowanej ustawy, co oznacza, że muszą zawierać komplet dokumentów i informacji umożliwiających pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie konkretnie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN) oraz konkretnych elementów infrastruktury paliw ciekłych (zakres dokumentacji jak w przypadku wniosków o udzielenie koncesji lub zmianę terminu obowiązywania).”

20 stycznia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się przekazane przez Ministerstwo Energii do publicznej konsultacji następujące projekty rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do pakietu energetycznego:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.

Wróć