Wiadomości

Dodatkowe cła w imporcie z USA


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 22 czerwca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2018/886 (PDF 413 KB) nakładające dodatkowe cła na import określonych towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Od 22 czerwca 2018 r. dodatkowe cła obejmą towary określone w załączniku I do ww. rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku. 

W stosunku do towarów określonych w załączniku II do ww. rozporządzenia  – dodatkowe cła w wysokości określonej w tym załączniku, będą obowiązywały:

 

  • od 1 czerwca 2021 r., lub
  • od piątego dnia następującego po dniu wydania przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO orzeczenia, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub przekazaniu powiadomienia temu organowi o orzeczeniu o tej treści, jeżeli nastąpi to wcześniej. W ostatnim przypadku Komisja Europejska opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie wskazujące datę wydania takiego orzeczenia lub przekazania powiadomienia o takim orzeczeniu.

Wróć