Działania Izby

Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2017. Wybrane zagadnienia.” podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017


Prócz suchych acz fascynujących, by nie rzec: sensacyjnych faktów i danych wysłuchaliśmy ożywionej, rzeczowej i – co najważniejsze: prowadzącej do konstruktywnych wniosków – polemiki przedstawicieli administracji publicznej, organizacji branżowych, ośrodków naukowych i przedsiębiorców paliwowych.

Forum otworzyła Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Podkreśliła rolę konkurencyjności na rynku paliwowym dla rozwoju całej polskiej gospodarki, niezależnie od branż i sektorów. Ostatnie rozwiązania legislacyjne pozwoliły zarówno na wzrost wolumenów paliw sprzedawanych na rynku krajowym, jak i ogólną poprawę otoczenia biznesowego uczciwych podmiotów tego rynku. Ścisłe dane na ten temat, poparte analizą wydarzeń makroekonomicznych gospodarki światowej, zostały zaprezentowane w dorocznym raporcie Polskiej Izby Paliw Płynnych „Polski Rynek Paliw Płynnych”, opracowanym przez Biuro Izby przy współpracy niezależnych ekspertów. Wyciąg z tego dokumentu, wraz z opracowaniami raportów pokrewnych organizacji branżowych: POPiHN i POGP, został zaprezentowany w majowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”.

Prezes Pupacz podkreśliła, że Polska Izba Paliw Płynnych, zrzeszająca niezależnych operatorów rynku paliwowego, uznaje za właściwy kierunek działań podjętych przez administrację państwową w celu ograniczenia patologii występujących do tej pory w dużo większym zakresie, niż by można zwać to jedynie „szarą strefą w obrocie gospodarczym”. Zwróciła jednak uwagę na rolę konsultacji wprowadzanych przyszłych rozwiązań legislacyjnych z ekspertami branżowymi, co mogłoby przyczynić się do większej efektywności i celności wprowadzanych rozwiązań.

Leszek Wieciech, Prezes-Dyrektor Generalny POPiHN, podsumował efekty wprowadzonych w 2016 r. pakietów paliwowego i energetycznego, podkreślając jednak trudności w oszacowaniu szarej strefy przy braku jednolitej platformy paliwowej, centralnie koordynowanej ze strony administracji rządowej. „Wiemy że jeszcze pojawiają się podejrzane oferty, transakcje po kursach, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego. To przesłanki do dalszych działań realizowanych przez MF” - powiedział.

Piotr Dziedzic, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów, podziękował personalnie Prezes Pupacz: „Za największą aktywność. Jako branża paliwowa Państwo najmocniej wpieraliście nas w przygotowywanych rozwiązaniach. To modelowy przykład, jak powinna przebiegać współpraca między administracją a biznesem – ku dobru wspólnemu”. Wg danych resortu za I kw. 2017 r. podmioty posiadające koncesje OPC/OPZ wniosły do budżetu o 1 600 000 000 zł więcej w porównaniu do ub.r. „To tylko wstępne szacunki, lecz raczej nie zawyżone”. Dane Orlenu wskazują w I kw. wzrost sprzedaży oleju napędowego 40%, a benzyny o 11%. „Mam informacje, że są miejsca w Polsce, gdzie sprzedaż zwiększyła się o 200-400%”. Spada za to produkcja i obecność w składach podatkowych olejów smarowych. Zmiany są diametralne, wzrasta zakres obowiązków uczciwych przedsiębiorców, ale wraz z czasem ich uciążliwość będzie się w sposób naturalny zmniejszać, bo „uczymy się wraz z Państwem”. Codziennie kontrolowanych jest 20 tys. ciężarówek, w co w reżimie całodobowym zaangażowanych jest 1500 funkcjonariuszy.

Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, omówił doświadczeniaswoich kolegów, zwracając uwagę na rolę zmian wprowadzanych wraz z powołaniem KAS dla efektywności kontroli paliw wjeżdżających do Polski w cysternach. „Oprócz VAT należy zwrócić uwagę na akcyzę i działania optymalizacyjne dużych podmiotów” - powiedział.

Lesław Żarski, Dyrektor Departament Rynku Paliw Ciekłych URE, podkreślając zupełnie nowe podejście do rozumienia prawa energetycznego w stosunku do obszaru paliw ciekłych i narastające obowiązki tak dla przedsiębiorców jak i URE, szczegółowo omówił wprowadzane rozporządzenia, zwracając uwagę na ich koherentność i konsekwencje dla uporządkowania rynku w kierunku wzmocnienia konkurencyjności. W jego opinii konieczna jest cyfryzacja spływających danych i współpraca z innymi organami administracji, jak np. z UDT w ewidencji zbiorników.

W opinii mec. Krzysztofa Rutkowskiego definitywnieskończyła się era prymitywnych przemytników paliw. Rozwiązania wprowadzone przez ostatnie półtora roku idą w dobrym kierunku i to więcej, niż zrobiono w ciągu minionych 8 lat. Pozostaje pytanie o cenę. Efektywność rozwiązań legislacyjnych potrzebuje precyzyjnych rozwiązań. Nie da się uniknąć skomplikowania przepisów, to jednak nakłada wysoki poziom obowiązków na uczciwych przedsiębiorców branży paliwowej. Jednak, cytował Bismarcka: „Nawet jak przepisy są nie do końca rozsądne, to urzędnicy mogą spowodować, że w sposób właściwy stosowane” powiedział mec. Rutkowski. W najbliższym czasie czekają nas trzy duże zmiany: nowelizacja ustawy o biopaliwach, elektronizacja dokumentów dostawy i split payment w obszarze VAT.

„Nie jestem takim optymistą, jak moi przedmówcy. Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że efekt osiągnięty nie zawsze uzasadnia obowiązki, które muszą oni realizować” – powiedział z kolei mec. Maksymilian Graś. Istotne jest,by korzystać z tego, co już mamy. Potrzeba przemyślanego, konsekwentnego procesu tworzenia prawa i prawidłowej, a przede wszystkim przeprowadzanej ze zrozumieniem dla realiów obrotu gospodarczego egzekucji istniejącego prawa.

Wśród gości Forum byli m.in.: Jarosław Tyc, prezes Orlen Paliwa; Piotr Pyrich, dyrektor generalny, BP Europa SE Oddział w Polsce; z ANWIM SA (sieć MOYA) Rafał Pietrasina, prezes zarządu oraz członkowie zarządu - Paweł Grzywaczewski i Zbigniew Łapiński; Rafał Brzozowski, prezes UNIMOT SA (sieć AVIA), przedstawiciele instytucji naukowych – m.in. INiG i PIMOT.

Dyskusję moderowała Justyna Golonko, dziennikarka redakcji ekonomicznej Polskiego Radia. Dzięki temu prócz suchych - acz fascynujących, by nie rzec: sensacyjnych faktów i danych - wysłuchaliśmy ożywionej, rzeczowej i – co najważniejsze: prowadzącej do konstruktywnych wniosków – polemiki między przedstawicielami administracji publicznej, organizacji branżowych, ośrodków naukowych i przedsiębiorców paliwowych.

Wróć