Wiadomości

INiG: Wdrażanie działania FENX.02.03


29 sierpnia 2023 roku Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego podpisał umowę z Ministrem Klimatu i Środowiska na realizację zadań związanych z wdrażaniem działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

W ramach działania na projekty w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu oraz projekty z zakresu elektroenergetyki przewidziano finansowanie ze środków UE w łącznej wysokości ok. 8.100.000.000 PLN, w tym:

  • ok. 3.200.000.000 PLN na projekty z zakresu przesyłu i dystrybucji gazu
  • ok. 4.900.000.000 PLN na projekty z zakresu elektroenergetyki (w tym projekty dotyczące infrastruktury przesyłowej, dla których jednostką wdrażającą jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ze środków UE na poziomie projektu to 79,03%.

W ramach infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu wspierane będą inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci. Inwestycje te muszą uwzględniać przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy. Działanie będzie także wspierać projekty związane z poprawą dostępności do gazu, poprzez rozwój sieci wyspowych, w oparciu o lokalne stacje regazyfikacyjne LNG.
Celem działania w ramach sieci elektroenergetycznych jest rozwijanie inteligentnych systemów elektroenergetycznych. Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych, jak też rozwój zdolności magazynowania energii elektrycznej. Finansowane projekty muszą służyć integracji OZE z siecią.

W ramach zakresu działania wdrażanego przez Instytut projekty będą wybierane w 2 trybach:

  • niekonkurencyjnym: nabór projektów w zakresie przesyłu gazu, dedykowany operatorowi systemu przesyłowego (OGP Gaz-System S.A.)
  • konkurencyjnym: nabór projektów w zakresie dystrybucji gazu oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów pierwszy nabór projektów został ogłoszony 30 sierpnia 2023 r.: możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym na projekty z zakresu inteligentnej infrastruktury przesyłu gazu. Pula środków UE do rozdysponowania w ramach tego naboru to 1.320.000.000 PLN.

Kolejny nabór planowany jest do uruchomienia 1 października 2023 r.: będzie to nabór w trybie konkurencyjnym dla projektów z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć stosowanych w sieciach dystrybucyjnych. Pula środków UE do rozdysponowania w ramach tego naboru to 700.000.000 PLN.
Na początku 2024 r. planowane jest uruchomienie naboru konkurencyjnego dla projektów z zakresu inteligentnej infrastruktury dystrybucji gazu z pulą środków UE w wysokości 300.000.000 PLN.

Kolejne nabory będą uruchamiane systematycznie, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia. Aktualny harmonogram naborów dla całego Programu FEnIKS publikowany jest na stronie: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory/harmonogram-naborow-wnioskow/

Źródło: INiG

Wróć