Wiadomości

Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie zakładu PKN Orlen

Przyrodnicy zbadają ponad 1300 hektarów terenu wewnątrz i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Prace, które prowadzone są w ramach inwentaryzacji przyrodniczej potrwają do jesieni tego roku.

Jak podkreślają prowadzący badania specjaliści z Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych Avesnature z Grudziądza - zakres prac zinwentaryzowania zasobów przyrodniczych Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych w Płocku jest bardzo wyjątkowy, gdyż w przeciwieństwie do większości tego typu badań, obejmuje nie tylko gatunki chronione, rzadkie i cenne, lecz wszystkie gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska stwierdzone na obserwowanym terenie. Dotychczas przyrodnicy zlokalizowali około 80 gatunków ptaków, a także rzadkie i cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin objęte ochroną. Wśród najciekawszych wymieniają m.in. chronione - jak lilię złotogłów, kruszczyka szerokolistnego czy skrzyp olbrzymi, który występuje w Polsce rzadko, a jeśli już, to głównie na pogórzu i w północnej części kraju. Na bioróżnorodność terenów Zakładu składa się stwierdzona przez biologów obecność owadów jak np. pszczół miodnych, ważek różnoskrzydłych, trzmiela ziemnego i kamiennika. Zlokalizowano także ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE np.  gąsiorka, który jest w Polsce określany jako średnio liczny wędrowny ptak lęgowy.  W trakcie prac ornitolodzy stwierdzili także obecność znajdującej się pod ścisłą ochroną  gatunkową jarzębatki, gatunku o wielkości osobników porównywalnej do słowika. Z uwagi na nieliczne występowanie ptak ten wymaga ochrony biotopów lęgowych o czym wspomina Dyrektywa Ptasia. Obserwacje dowodzą, że najliczniejsze stanowiska tego gatunku znajdują się na Dolnym Śląsku, Mazurach, Kotlinie Biebrzańskiej i Podlasiu. Dość często spotykana jest w dolinach rzek Narwi, Wisły i Pilicy.

Źródło: PKN Orlen (op.pb)

Wróć