Prawo

KAS zadba o podatników i większe wpływy do KASy państwa


Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Minister Finansów Paweł Szałamacha przedstawił szczegóły reformy służb odpowiedzialnych za pobór danin.

Brak odpowiedniej komunikacji i współdziałania, osobne systemy informatyczne, nakładające się kompetencje, zbyt dużo kontroli, w dodatku przeprowadzanych tam, gdzie być ich nie powinno, a w efekcie powiększająca się szara strefa – tak jest dzisiaj. Dlatego potrzebne są zmiany, które z jednej strony usprawnią pobór podatków w Polsce, a z drugiej ułatwią podatnikom wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

KAS zmniejszy szarą strefę

"Postawiliśmy sobie za cel walkę z szarą strefą i chcemy ją zmniejszyć w ciągu 2-3 lat do poziomu średniej unijnej. Krajowa Administracja Skarbowa jest jedną z najważniejszych zmian, które mają do tego doprowadzić" – powiedział Minister Finansów Paweł Szałamacha.

Jak zaznaczył, potrzebne są do tego kompleksowe działania, sama reforma instytucjonalna nie wystarczy, będzie ona tylko jednym z elementów całego systemu zmian. "Konieczne są także nowe rozwiązania prawne oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi informatycznych" – wskazał szef resortu finansów.

Służba Celna nie zostanie zlikwidowana

Wiceminister finansów i szef Służby Celnej Marian Banaś odniósł się do nieprawdziwych informacji dotyczących likwidacji formacji celnej. "Nie było, nie ma i nie będzie planów likwidowania służby, która m.in. pracuje na granicach i odpowiada za odprowadzanie do budżetu wielu miliardów złotych. To byłoby niedorzeczne. W ramach KAS, obok korpusu służby cywilnej działać będzie Służba Celno-Skarbowa, której funkcjonariusze będą pełnić rolę tak samo ważną jak dotychczas" – powiedział Podsekretarz Stanu w MF.

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada połączenie dotychczasowej administracji podatkowej (Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe), kontroli skarbowej (Urzędy Kontroli Skarbowej) i administracji celnej (Izby Celne, Urzędy Celne) w jeden sprawny aparat odpowiedzialny za wymiar, pobór i kontrolę danin. Dodatkowo działania KAS wzmocni Wywiad Skarbowy.

Dalsze konsultacje projektu ustawy o KAS w Sejmie

Projekt ustawy był szeroko konsultowany, a przedstawiciele resortu – na czele z ministrem Pawłem Szałamachą – spotkali się z pracownikami służb we wszystkich województwach, uzasadniając konieczność wprowadzenia KAS i wyjaśniając obawy urzędników i funkcjonariuszy. "Ludzie, co zrozumiałe, obawiają się zwolnień, ale już to podkreślaliśmy, że każdy pracownik otrzyma ofertę pracy. Zmniejszenie liczby urzędników będzie związane z nieobsadzaniem wakatów, a nie ze zwalnianiem" – podkreślił min. Banaś.

Projekt był przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego, która powołała specjalny zespół roboczy w tej sprawie. Ponadto, od początku roku przedstawiciele Ministerstwa odbyli kilkadziesiąt spotkań z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych trzech służb. Efektem tych spotkań były liczne zmiany w projekcie ustawy. "Procedowanie projektu ustawy o KAS drogą poselską nie ogranicza niczyjego prawa do udziału w konsultacjach. Tak jak w przypadku każdej ustawy, podmioty społeczne mogą brać udział w posiedzeniach komisji i wyrażać na nich swoje opinie" – powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Jacek Sasin.

Dlaczego tworzymy KAS:

  • Jesteśmy zdeterminowani, aby zorganizować sprawny aparat odpowiedzialny za wymiar, pobór i kontrolę danin publicznych, czyli uszczelnienie systemu podatkowego.
  • Na konieczność scentralizowania polskich służb celnych i skarbowych wskazują między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Administracja podatkowa. wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne, styczeń 2015) czy Komisja Europejska (Sprawozdanie krajowe - Polska 2016 r., luty 2016).
  • Dziś mamy rozproszenie struktur, czas więc na reformę skarbową, która oznacza uproszczenie obsługi klienta, stworzenie bardziej przejrzystych i lepiej zorganizowanych służb. Skorzysta na tym nie tylko budżet, ale także podatnicy.
  • Jednym z kluczowych powodów powołania KAS jest walka z szarą strefą w gospodarce oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Tworzeniu KAS przyświeca konieczność zapewnienia sprawności działań kontrolnych oraz stworzenie ram instytucjonalnych i proceduralnych ułatwiających przestrzeganie prawa podatkowego i zwalczanie oszustw podatkowych.
  • Skonsolidowanie działań sprawi, że samych kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym) pozwoli na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.

Wróć