Strefa przedsiębiorcy

Konieczna jest osłona energetyczna dla MŚP. Apel Rzecznika Przedsiębiorców do Premiera


Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Premiera.

Szanowny Panie Premierze,

14 stycznia 2022 r. skierowałem do Pana pismo dotyczące objęcia przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) działaniami osłonowymi, które zostały zastosowane w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu[1] wobec gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów zaopatrujących w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazanej w Ustawie grupie odbiorców wrażliwych. Wymienione powyżej podmioty będą płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ustawa przewiduje zamrożenie cen paliw gazowych dla pomiotów objętych tą taryfą i gwarantuje stałą cenę na gaz w 2022 r. bez względu na zmiany ceny rynkowej. Przedmiotowe rozwiązanie obowiązywać będzie do końca 2023 r.

W odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z dnia 17 marca 2022 r. znalazło się stwierdzenie, że narzędzi wprowadzonych Ustawą i wykorzystanych w przypadku odbiorców indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych nie można zastosować wobec podmiotów prowadzących rynkową działalność gospodarczą z uwagi na przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE[2] oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE[3], gdyż byłoby to działanie stanowiące niedozwoloną pomoc publiczną.

Przedstawiona w piśmie argumentacja jest niezrozumiała i niespójna. W grupie odbiorców wrażliwych, wymienionych w Ustawie, są działające na zasadach rynkowych uczelnie, szkoły, żłobki, przychodnie i inne podmioty. Z dyrektywy gazowej wynika, że państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności zapewniają odpowiednie środki ochrony odbiorców wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych. W związku, z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć do grupy odbiorców wrażliwych sektor MŚP.

Oprócz lawinowego wzrostu ceny zakupu gazu, przedsiębiorców dotyka, w części już wprowadzona, a w części zapowiadana, kilkukrotna podwyżka cen energii elektrycznej. O ile gazu używa tylko część firm, to z prądu korzystają wszystkie. W przypadku handlu spożywczego koszt prądu w tej chwili to kilka procent marży. Podwyżki cen prądu o 300-400%, jakie są zapowiadane, zmuszą handel spożywczy do podniesienia cen artykułów pierwszej potrzeby, co zniweczy podjęte przez rząd działania osłonowe polegające na obniżce podatku VAT na artykuły spożywcze. Będą też znaczącym impulsem inflacyjnym dla całej gospodarki.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Polska Agencja Prasowa podała za agencją Reuters, że rząd grecki podjął decyzję o podwojeniu dopłat za energię dla odbiorców indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorców, zwiększając kwotę na ten cel do 1,9 mld euro. Wsparcie ma pokrywać 89% wzrostu cen dla firm. Przykład Grecji pokazuje, że prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie przyjęcia rozwiązań osłonowych dla sektora MŚP.

Panie Premierze do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543). Bardzo proszę, aby rząd wprowadził na etapie prac sejmowych poprawki do tego projektu, których efektem będzie objęcie sektora MŚP ochroną przed wzrostem cen energii w formie dopłat wzorem Grecji albo zamrożenie do końca 2023 r. cen na poziomie tych obowiązujących w pierwszym półroczu 2022 r.

Z poważaniem

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wróć