Wiadomości

Konieczność skorygowania wniosków o wydanie świadectw


URE po raz kolejny przypomina przedsiębiorcom o konieczności skorygowania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia w związku z ujemnymi cenami energii na TGE

1 maja 2024 r., przez siedem kolejnych godzin, na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano ujemne ceny energii elektrycznej, co spowodowało, że po raz kolejny znajdują zastosowanie przepisy ograniczające wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł w formie świadectw pochodzenia.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii[1], świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji giełdowych ceny energii z rynku dnia następnego[2] były niższe niż zero złotych za MWh, przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Taka sytuacja miała miejsce 1 maja 2024 r., kiedy ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 9:00 do 16:00 osiągnęły wartości od -5,57 zł/MWh do -123,26 zł/MWh, czego następstwem jest konieczność skorygowania przez wytwórców energii, wniosków o wydanie świadectw pochodzenia składanych za pośrednictwem operatorów systemu elektroenergetycznego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tabela 1: GeBase i średnioważone ceny godzinowe dla dostawy w dniu 01-05-2024 

We wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia, w których okres wytwarzania obejmuje maj 2024 r., wytwórcy powinni (w pkt 5) odjąć od ogólnego wolumenu energii dostarczonej w tym okresie wytwarzania, jej ilość wytworzoną 1 maja 2024 r. w godz. od 9:00 do 16:00.

Dla instalacji OZE umożliwiających ustalenie ilości energii wytworzonej w przedziałach godzinowych, za podstawę do skorygowania wniosku należy przyjąć wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji[3]. Natomiast w przypadku instalacji, gdzie nie ma takiej możliwości, za podstawę korekty powinno się przyjąć ilość energii, jaka mogłaby zostać w niej wytworzona w czasie wystąpienia cen ujemnych, przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną[4].

W przypadku nieskorygowania ilości energii wytworzonej w okresie występowania cen ujemnych, wytwórca zostanie wezwany przez Prezesa URE do nadesłania stosownej korekty wniosku, co z dużym prawdopodobieństwem wydłuży czas trwania postępowania w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z OZE.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych przez URE i Polskie Sieci Elektroenergetyczne dotyczących świadectw pochodzenia, w tym czynników mających wpływ na proces ich wydawania, takich jak ujemne ceny energii, w notowaniach rynku dnia następnego publikowanych na stronie internetowej TGE.

Przypominamy, że w blisko 20-letniej historii wydawania przez URE świadectw pochodzenia, po raz pierwszy ceny ujemne w notowaniach rynku dnia następnego (notowania ujemne utrzymujące się przez co najmniej sześć kolejnych po sobie godzin) wystąpiły 15 października 2023 r. (w godz. 9:00-16:00), 25 grudnia 2023 r. (w godz. 0:00-10:00), 14 kwietnia 2024 r. (10:00-16:00) oraz 28 kwietnia 2024 r. (10:00-16:00). Stale rosnąca liczba nowych instalacji OZE przyłączanych do KSE, powoduje, że spadki cen energii poniżej zero zł/MWh na TGE, mogą występować coraz częściej. Dlatego bieżące monitorowanie tych notowań jest konieczne i przekłada się na przebieg procesu wydawania przez Prezesa URE świadectw pochodzenia.

Oryginalny artykuł: >>>tutaj<<<

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wróć