Strefa przedsiębiorcy

Niższe zadłużenie, więcej gotówki. Nowy zarząd Grupy LOTOS podsumowuje wyniki finansowe


Lotos planuje publikacje strategii jesienią tego roku - poinformował dziś na konferencji prasowej podsumowującej I półrocze 2016 r. nowy Zarząd Grupy LOTOS.

Spółka chce powrócić do wypłaty dywidendy i stworzyć komplementarny biznes odporny na zmiany warunków rynkowych, zwłaszcza w obszarze upstream, którego portfel będzie dywersyfikowany, podobnie jak kierunki dostaw po pełnej agregacji doświadczeń z ropą irańską. Ta ma w niedzielę 14 sierpnia dotrzeć do gdańskiego Naftoportu, który dziś przeładowuje głównie rosyjskie węglowodory, ale - jako Port Północny - powstał przecież w latach 70. XXw. wraz z Rafinerią Gdańską do przyjmowania ropy arabskiej, którą PRL otrzymywał w ramach współpracy z krajami dziś określanymi jako wciąż perspektywiczny BRIC.

Publikacja wyników była okazją do pierwszego publicznego wystąpienia nowego składu zarządu Grupy LOTOS, ukonstytuowanego w składzie: Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu; Mateusz Aleksander Bonca, Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju; Przemysław Marchlewicz, Wiceprezes ds. Korporacyjnych; Marcin Jastrzębski, Wiceprezes ds. Operacyjnych, odpowiedzialny za poszukiwania i wydobycie; oraz Mariusz Machajewski, Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych.

W pierwszym półroczu 2016 LOTOS wypracował 1 211 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 688 mln zł, a zysk netto 332 mln zł. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na średnim poziomie 96% (99% w II kwartale br.)

Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w I półroczu br. 950 mln zł (+82% r/r), co potwierdza bardzo dobrą zdolność spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Zadłużenie netto było niższe o 335 mln zł, i wyniosło 5 366 mln zł.

Średnie dzienne wydobycie spółek LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w analizowanym okresie 29 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) (+106% r/r). W całym I półroczu 2016 LOTOS wydobył blisko 5 mln boe (+135% r/r). Jest to najwyższy wynik w historii spółki.

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 611 mln zł (+61% r/r), na co wpływ miało zwiększone wydobycie gazu, kondensatu i ropy naftowej ze złóż na polu Sleipner (Norweski Szelf Kontynentalny) oraz złoża B8 (Morze Bałtyckie). Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w I półroczu br. -16,8 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim efektem zdarzeń jednorazowych (odpisy na poszczególnych koncesjach). Oczyszczony EBIT segmentu wydobywczego wyniósł 71,4 mln zł (+56% r/r) a oczyszczony wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 352 mln zł (+98% r/r).

Na koniec czerwca 2016 w ramach sieci LOTOS działało 478 stacji – o 29 więcej niż rok wcześniej. W tym stacji LOTOS Optima było 198 (o 23 obiekty więcej niż w I półroczu 2015). Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej sieci LOTOS, mimo niskiej marży paliwowej, obszar detaliczny wykazał w I półroczu 2016 zysk operacyjny na poziomie 18,2 mln zł (+10,3% r/r).

W ramach realizowanego Projektu EFRA w II kw. 2016 zawarto kolejne kontrakty na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową połączeń międzyobiektowych oraz instalacji pomocniczych. W maju br. uzyskano pozwolenie na budowę dla instalacji destylacji próżniowej (HVDU). Prowadzono zaawansowane prace projektowe i kontraktowe dostaw dla głównych instalacji projektu: instalacji opóźnionego koksowania/instalacji hydroodsiarczania benzyny z koksowania (DCU/CNHT), wytwórni wodoru (HGU) i instalacji HVDU. Kontynuowano prace przy budowie stacji energetycznej, nowej estakady rurociągowej oraz prace drogowe. Rozpoczęto prace palowania terenu pod zbiorniki dla półproduktów z instalacji DCU. Na koniec czerwca 2016 stopień zaawansowania prac Projektu EFRA wyniósł 23% i przekroczył plan ustalony na poziomie 20,5%. (op.zp)

WIĘCEJ czytaj we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"
Z pełną ofertą Grupy LOTOS można było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie.

Jeżeli szukasz ofert franczyzowych, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

Wróć