Wiadomości

ORLEN przejmuje kolejną spółkę wydobywczą w Kanadzie


PKN ORLEN, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada, zawarł umowę rozpoczynającą proces nabycia 100 procent akcji spółki Kicking Horse Energy. Ich wartość uzgodniono na poziomie 293 mln CAD (ok. 842 mln zł), co oznacza cenę 4.75 CAD (13,65 zł) za jedną akcje. Finalizacja transakcji możliwa będzie po wypełnieniu wszystkich warunków umowy i planowana jest w czwartym kwartale br. 


Nabycie spółki jest zgodne ze strategią PKN ORLEN zakładającą dalsze inwestycje na atrakcyjnych rynkach naftowych, w krajach niskiego ryzyka. Transakcja rozszerza portfel aktywów poszukiwawczo-wydobywczych Koncernu w Kanadzie, zwiększając potencjał produkcyjny i zasobowy segmentu upstream. Łączna wartość transakcji odzwierciedlająca wartość Kicking Horse, po uwzględnieniu zadłużenia netto wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse, wyniesie około 356 mln CAD (czyli około 1 023 mln zł).


- Zdobyte podczas poprzednich akwizycji doświadczenie pozwala na wypracowanie synergii w ramach spółek segmentu wydobycia. ORLEN Upstream Canada rozpoczął działalność operacyjną na złożach węglowodorów w Albercie dwa lata temu w wyniku nabycia spółki TriOil Resources. Od tego czasu udało nam się istotnie zwiększyć posiadaną bazę zasobową i wolumeny produkcji. Nowa transakcja zasadniczo wzmocni naszą pozycję na tym obszarze. – powiedział Jacek Krawiec, Prezes zarządu PKN ORLEN.


Kluczowe aktywa Kicking Horse Energy usytuowane są w rejonie Kakwa w Albercie i wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym. Ekonomika złóż w tym rejonie należy do najwyższych w zachodniej Kanadzie, charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka i zapewnia Grupie ORLEN duże możliwości wzrostu. Zgodnie z oceną dokonaną w procesie due dilligence, w wyniku transakcji oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia Koncernu o ponad 4.000 baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowa bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P.


Rada Dyrektorów Kicking Horse Energy po konsultacji z doradcami finansowymi i prawnymi, uznała jednogłośnie, że umowa przejęcia jest w najlepszym interesie spółki i korzystna dla jego akcjonariuszy. Finalizacja przez strony umowy nabycia całościowego pakietu akcji spółki będzie możliwa w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kicking Horse Energy. Finalizacja wymaga także spełnienia pozostałych, szczegółowo określonych warunków zamknięcia transakcji, typowych dla tego rodzaju porozumienia osadzonego w kanadyjskim systemie prawnym. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta jeszcze w czwartym kwartale 2015 r.


Zgodnie z deklaracjami Koncern konsekwentnie rozbudowuje portfel projektów upstream w Polsce i Kanadzie o aktywa gwarantujące dywersyfikację ryzyka poszukiwawczego. W sytuacji utrzymującej się presji na ceny ropy naftowej zoptymalizowano nakłady na rozwój organiczny segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w 2015 roku. Uruchomienie dodatkowej puli środków na projekty akwizycyjne uzależniane było od sytuacji finansowej Koncernu oraz atrakcyjnych możliwości nabycia aktywów w Polsce i za granicą. Dzięki zaistnieniu obu tych czynników podjęta została decyzja o nabyciu spółki Kicking Horse Energy. Transakcja nie wpływa na założenia strategiczne PKN ORLEN dotyczące polityki dywidendowej, a fundamenty finansowe Koncernu pozostają bez zmian.


Obecnie PKN ORLEN posiada w Kanadzie perspektywiczne obszary w obrębie formacji Cardium, Dunvegan i Montney, wydobywając ponad 7.000 boe/d oraz dysponując zasobami (2P) na poziomie ok. 50 mln boe.

Wróć