Wiadomości

Parlament proponuje jak skończyć z unikaniem podatków


Dziś w Brukseli europarlament będzie obradował nt. unikania podatków.

Podczas wtorkowej debaty posłowie przedstawili rekomendacje przeciwko unikaniu opodatkowania oraz korporacyjnemu agresywnemu planowaniu podatkowemu. Głosowanie nad rezolucja w tej sprawie odbędzie się w środę.Parlament chciałby, aby międzynarodowe firmy składały sprawozdania finansowe w rozbiciu na kraje, wprowadzenia wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla firm, przejrzystości umów zawieranych przez firmy i kraje UE oraz ochrony dla osób demaskujących nieetyczne działania.

 Rezolucja, przygotowana przez sprawozdawców: Elisę Ferreirę (S&D, PT) i Michaela Theurera (ALDE, DE) opiera się na założeniu, że międzynarodowe przedsiębiorstwa powinny płacić podatki tam, gdzie kreowana jest ich wartość. Posłowie uważają, że obecna konkurencja podatkowa pomiędzy korporacjami, powodująca niekontrolowane agresywne planowanie podatkowe oraz unikanie opodatkowania, jest szkodliwa. Poza tym, że tracony jest publiczny dochód, wzburzenie budzi również sytuacja, w której duże firmy nie płacą podatków dochodowych prawie wcale, podczas gdy małe i średnie przedsiębiorstwa i obywatele płacą pełną stawkę.

Projekt sprawozdania

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

 

Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (26.10.2015)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151023IPR99008/html/Fairer-corporate-taxes-Special-Committee-on-Tax-Rulings-votes-recommendations

 

Sprawozdawca: Elisa Ferreira (S&D, PT)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28308/ELISA_FERREIRA_home.html

 

Sprawozdawca: Michael Theurer (ALDE, DE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96871/MICHAEL_THEURER_home.html    

 

Ścieżka proceduralna

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2066(INI)

 

Strona Komisji TAXE

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html

 

Materiały audiowizualne z poprzednich spotkań komisji TAXE

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I112712

 

Biuro Analiz PE

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf

 

Wróć