Wiadomości

Powstanie nowoczesny system EPU


Powstanie nowoczesny system prowadzenia Elektronicznych Postępowań Upominawczych (EPU)

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu EPU 3.0 stworzy nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które zapewni możliwość realizacji przepisów dot. elektronicznego postępowania upominawczego.

W ramach systemu EPU 3.0 udostępnione zostaną następujące e-usługi:

  1. wnoszenie pozwu przez osobę fizyczną,
  2. wnoszenie pozwu masowego,
  3. udostępnianie akt sprawy.

Dzięki realizacji projektu:

  1. wzrośnie dostępność wymiaru sprawiedliwości w zakresie postępowań upominawczych;
  2. poprawi się efektywność i skuteczność zarządzania systemem teleinformatycznym obsługującym Elektroniczne Postępowanie Upominawcze;
  3. wzrośnie niezawodność i poprawi się bezpieczeństwo systemu;

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) to instytucja w polskim sądownictwie, która została wprowadzona 01.01.2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII kpc.

Dzięki EPU możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania się na rozprawach. Aby wnieść pozew, wystarczy zalogować się na stronie e-sądu. e-Sąd, czyli VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, to jedyny w Polsce sąd orzekający w sprawach wniesionych przez Internet, obejmuje swoją właściwością całą Polskę.

Dla e-Sądu nie jest istotne miejsce zamieszkania stron. Pozew można wnieść także z innych niż Polska państw, pod warunkiem że miejsce zamieszkania lub siedziby stron (bądź adres do korespondencji) znajdują się na terenie naszego kraju.

Konto w EPU może być utworzone przez:

  1. osobę fizyczną posiadającą nr PESEL,
  2. pełnomocnika, który reprezentuje osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Pozwanym w EPU może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną - posiadająca adres zamieszkania lub adres siedziby na terytorium RP.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzi się wyłącznie roszczeń pieniężnych. Warunkiem koniecznym jest, by kwota zobowiązania była określona w sposób jasny, wyraźny i zrozumiały, a także by obowiązek zapłaty wynikał bezpośrednio ze wskazanych przez Powoda dokumentów (faktury, różnego rodzaju umowy, rachunki lub zamówienia).

Ponieważ w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie przeprowadza się postępowania dowodowego, nie powinno być wątpliwości co do istnienia obowiązku zapłaty po stronie dłużnika i jednocześnie niewywiązania się z niego. Co ważne, że Powód nie ma obowiązku dołączać do pozwu dowodów - musi je jedynie wskazać, dokładnie opisując.

System EPU 3.0, który zostanie uruchomiony do końca 2025 roku. Koszt projektu to 29 853 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 23 795 826,30 zł).

Link do aktualności >>>tutaj<<<

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Wróć