Wiadomości

Program EFRA – kamień węgielny wmurowany

Grupa LOTOS S.A. symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego na terenie rafinerii w Gdańsku rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA.

Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl (USD na baryłkę). Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

Roboty budowlane rozpoczynają się od prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu i miejsc fundamentowania (proces tzw. palowania) pod przyszłe budynki, budowle, konstrukcje i instalacje produkcyjne. Pierwsze kluczowe instalacje Projektu EFRA zaczną powstawać już w drugim kwartale 2016 roku. Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Produkcji Wodoru (HGU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU). Powstający zespół nowoczesnych, powiązanych ze sobą instalacji pozwoli rafinerii przerabiać ropę naftową tak, aby uzyskiwać z niej wyłącznie produkty oferujące atrakcyjne marże. W ten sposób LOTOS w pełni zagospodaruje tak zwaną ciężką pozostałość, czyli tę frakcję ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji, z tony ciężkiej pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu a rafineria LOTOSU nie będzie musiała produkować ciężkiego oleju opałowego.

Głównym zadaniem, jakie realizuje Ministerstwo Skarbu Państwa, jest wsparcie budowania wartości nadzorowanych podmiotów. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy w ubiegłym roku 530 mln zł w finansowanie Projektu EFRA. LOTOS, jedna z najważniejszych spółek dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa, zachęcił nas do tego pokazując wymierne korzyści ekonomiczne, płynące z zainwestowania w ten projekt 2,3 mld zł. Dziś uczestniczę w kolejnym kroku tego procesu, którego wymierne efekty będziemy mogli ocenić po zakończeniu prac już za 3 lata – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Projekt EFRA jest kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki realizacji Projektu EFRA przeniesiemy rafinerię LOTOSU w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacji – podkreślił Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Nowe instalacje, zintegrowane z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym przerobu ropy naftowej, umożliwią dostarczenie na rynek dodatkowych ilości, poszukiwanych produktów.

Obecnie zgodnie z planem, instalacje Projektu EFRA są w fazie projektowania. W spotkaniach z włoskimi projektantami (instalacje kompleksu koksowania) uczestniczą pracownicy pionów inwestycji Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Asfalt (spółka należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS) oraz pionu techniki Grupy LOTOS S.A. Celem tych spotkań jest przekazanie włoskim specjalistom założeń projektowych i doprecyzowanie wymagań technicznych stawianych przez LOTOS. Istotną sprawą jest takie zaplanowanie i prowadzenie późniejszych prac inwestycyjnych, które potrwają ponad dwa lata, aby nie kolidowały w najmniejszym stopniu z normalną pracą rafinerii.

Zapewnione finansowanie projektu

Pod koniec czerwca br. Grupa LOTOS uzyskała finansowanie dla projektu. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. W celu częściowego sfinansowania projektu Grupa LOTOS S.A. przeprowadziła z sukcesem pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, dzięki czemu pozyskała blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53% emisji, zawierając z Grupą LOTOS umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w realizację Projektu EFRA. Poza środkami z emisji program inwestycyjny sfinansowany będzie ze środków z kredytów i pożyczek oraz kapitału własnego grupy kapitałowej. Dla realizacji Projektu EFRA osiem instytucji finansowych – sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie SA, udzieliło spółce LOTOS Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych. Pozostała część nakładów na inwestycję sfinansowana będzie środkami własnymi koncernu. Kredyt został udzielony w formule „project finance” na okres do grudnia 2024 roku. Grupa LOTOS, negocjując z bankami finansowanie Projektu EFRA, wykazała, że jest to inwestycja zapewniająca wysoką rentowność, a dzięki temu gwarantująca bezpieczeństwo terminowej spłaty przyszłych zobowiązań.

Kontraktacja głównych instalacji

Dla Grupy LOTOS S.A. kluczowym elementem powodzenia fazy realizacyjnej był wybór właściwego i renomowanego wykonawcy. Dlatego w efekcie analizy potencjalnych partnerów spółka LOTOS Asfalt zdecydowała o podpisaniu kontraktu na projektowanie, dostawy urządzeń i materiałów oraz budowę i przekazanie do rozruchu trzech najważniejszych instalacji w tym projekcie z włoską firmą KT - Kinetics Technology S.p.A. Wartość umowy z firmą KT opiewa na kwotę 1,26 mld PLN. Zgodnie z podpisaną umową, firma KT jest zobowiązana do wybudowania i przekazania do rozruchu objętych umową instalacji w terminie 32 miesięcy. Spółka LOTOS Asfalt zdecydowała o wyborze renomowanego wykonawcy dla Projektu EFRA, aby uzyskać pełną gwarancję nie tylko planowego wykonania inwestycji, ale i uzyskania jej właściwych parametrów. Dodatkowo Grupa LOTOS podpisała z niemiecką Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu, który zostanie wykorzystany do zwiększenia efektywności procesu odsiarczania półproduktów gotowych paliw wytwarzanych w ramach Projektu EFRA.

Gwarancja sprzedaży produktów z EFRY

Realizacja nowych instalacji w rafinerii oznacza konieczność zabezpieczenia w przyszłości zbytu dla wytwarzanych produktów, w szczególności dla nowego produktu jakim będzie koks naftowy. Dlatego spółka LOTOS Asfalt podpisała w lecie br. umowę sprzedaży koksu z holenderską spółką Oxbow Energy Solutions B.V. Zagraniczny partner będzie kupował koks wyprodukowany przez instalację opóźnionego koksowania DCU, która jest głównym elementem ciągu technologicznego Projektu EFRA. Umowa z holenderskim partnerem gwarantuje spółce LOTOS Asfalt zbyt na całość produkowanego koksu.

Efektywność przerobu ropy

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Po zrealizowaniu Programu EFRA rafineria LOTOSU zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku negatywnych zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych

WIĘCEJ: czytaj kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

Nowości branżowych szukaj na

XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator:

(opr.zp)

Wróć