Strefa przedsiębiorcy

Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych


Mniej obowiązków dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, dalsze uproszczenie i przyśpieszenie procedur zamówieniowych, co zachęci przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, do szerszego udziału w zamówieniach publicznych – takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o certyfikacji zamówień publicznych, który został skierowany do konsultacji. Na uwagi czekamy do 31 sierpnia br.

- Projekt ustawy o certyfikacji, który przygotowaliśmy w ministerstwie, to efekt szerokiej współpracy z interesariuszami. Zależy nam na tym, aby rynek zamówień publicznych był jeszcze bardziej przyjazny dla przedsiębiorców i szczerzej otwierał się na sektor MŚP. Chcemy, aby wzmacniał potencjał ekonomiczny wykonawców, w szczególności tych najmniejszych. Wszystko po to, aby przeprowadzanie zamówień publicznych było jeszcze łatwiejsze. Będzie to możliwe dzięki certyfikacji zamówień publicznych - wskazuje minister Waldemar Buda.

- Przygotowanie projektu ustawy zostało poprzedzone konsultacjami zielonej księgi. Pomysł certyfikacji spotkał się z pozytywnym odzewem. Dostrzeżono korzyści płynące z wprowadzenia certyfikatów. Dla przedsiębiorców oznacza ona mniejszą liczbę składanych dokumentów oraz większą pewność działania na rynku zamówień. Z kolei dla zamawiających, zwłaszcza tych mniejszych, przyśpieszenie weryfikacji zamawiających - dodaje wiceminister Kamila Król.

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Wprowadzenie certyfikacji jest elementem Polityki zakupowej państwa. Projekt jest skierowany do uczestników rynku zamówień publicznych, czyli zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

Projekt przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców, a także uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających.

Certyfikacja oznacza możliwość potwierdzenia przez akredytowane podmioty zdolności i zasobów wykonawców (np. doświadczenia zawodowego; sytuacji finansowej; braku zaległości podatkowych). Wykonawcy będą otrzymywali certyfikaty, które będą mogli wykorzystać w postępowaniach o udzielenie zamówienia w celu wykazana spełniania warunków stawianych przez zamawiających. Dzięki temu, nie będą musieli za każdym razem gromadzić i składać szeregu dokumentów. Certyfikaty będą ważne trzy lata.

Korzyści

Dzięki certyfikacji przedsiębiorca przejdzie jedną szczegółową weryfikację, co ograniczy jego obowiązek na gruncie konkretnych postępowań. Zwiększy ona również pewność działania wykonawców na rynku zamówień. Posłużenie się certyfikatem pozwoli bowiem uniknąć ewentualnych wątpliwości, które mogą wystąpić w toku badania przez zamawiających „klasycznych” dokumentów i oświadczeń. Mniej dokumentów do złożenia, szybsze procedury zamówieniowe czy też niższe koszty udziału w procedurze, zachęcą przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, do szerszego zaangażowania się w rynek zamówień publicznych.

Brak obowiązku wielokrotnego uzyskiwania szeregu dokumentów (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego) przyczyni się do braku konieczności ponoszenia opłat pobieranych za ich wydanie.

Dodatkowo certyfikacja dokonywana przez wyspecjalizowane podmioty wzmocni weryfikację wykonawców, co jest korzystne dla interesów zamawiających.  

Konsultacje

Na zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do projektu ustawy MRiT czeka do 31 sierpnia br.

Celem ministerstwa jest jak najszersze zebranie uwag, opinii i ciekawych pomysłów. Dlatego swoje stanowiska mogą przekazywać nie tylko podmioty wskazane w pismach kierujących do konsultacji publicznych i opiniowania, ale każdy zainteresowany.

Wystarczy na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji, na której zamieszczono projekt (pn. „Rządowy Proces Legislacyjny”), wejść w ikonę koperty i wysłać komentarz do projektu ustawy.

Więcej informacji o Certyfikacji zamówień publicznych znajdziesz na stronie.

Źródło: MRiT

Wróć