Prawo

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej


11.12.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Nowelizacja przepisów była potrzebna ze względu na konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych. Znak towarowy jest samodzielnym dobrem niematerialnym, którego rolą gospodarczą jest utrwalanie w świadomości potencjalnego odbiorcy skojarzeń wiążących nośnik oznaczenia z danym przedsiębiorstwem.

Zgodnie z dyrektywą zmieniono definicję znaku towarowego – zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny. W konsekwencji znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy.

Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie to przedłużanie wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie – przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną – opłaty na kolejny okres ochronny. Jednocześnie Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza odformalizowanie sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, czyli szybsze załatwianie spraw w tym obszarze. Rozwiązanie to dotyczyć będzie ok. 2 mln przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 14 stycznia 2019 r.

Wróć