Wiadomości

Przedsiębiorca nie otrzymał zgody na lokalizację zjazdów indywidualnych z drogi gminnej – w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP uchylono decyzję w całości


W postępowaniu odwoławczym prowadzonym z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło w całości zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdów indywidualnych z drogi gminnej do realizowanej inwestycji.

Burmistrz Łomianek wydał decyzję, którą odmówił przedsiębiorcy udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdów indywidualnych z drogi gminnej do realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych.
W lakonicznym uzasadnieniu wydanej w sprawie decyzji organ ten wskazał, że każdy kolejny zjazd z drogi stanowi potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Działając na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania odwoławczego wskazując w piśmie interwencyjnym na naruszenie przez organ zasad postępowania administracyjnego. Rzecznik MŚP zauważył, że decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdów jest podejmowana w ramach uznania administracyjnego. Oznacza to, że podejmując taką decyzję organ jest zobowiązany do wyczerpującego jej uzasadnienia zarówno co do faktów które legły u podstaw rozstrzygnięcia jak i co do prawa. Uzasadnienie decyzji zaskarżonej przez przedsiębiorcę nie spełniało tych wymagań, co zdaniem Rzecznika MŚP skutkowało naruszeniem m.in. wyrażonej w art. 12 Prawa przedsiębiorców zasady zaufania wiążącej organy władzy publicznej w ich relacjach z przedsiębiorcami.

Rozpoznając sprawę w postępowaniu odwoławczym Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie zawiera starannego uzasadnienia umożliwiającego jej kontrolę instancyjną. Organ odwoławczy ocenił, że decyzja ta została wydana w oparciu o niepełny materiał dowodowy, który powinien być zebrany w tego rodzaju sprawach. Organ nie zebrał bowiem dowodów wskazujących na oddziaływanie wnioskowanych zjazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nie przeanalizował oddziaływania tych zjazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ani nie odniósł się do żadnych warunków technicznych w tej kwestii. W konsekwencji powyższego, organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji wskazując na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W ponownie prowadzonym postępowaniu organ ma wyjaśnić kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ustalić czy istnieje inna możliwość dojazdu do nieruchomości.

 

Źródło: Biuro Rzecznika MSP, fot A. Abramowicz, Rzecznik MSP

Wróć